1. Catering Assistant

Catering Assistants are part of the catering team at the Garden working in one of three catering outlets. These outlets are the Seasons Restaurant in the Stable block, the Mediterranean Cafe in the Great Glasshouse and the Gatehouse Coffee Shop at the main entrance. The position involves giving excellent customer service, adhering to hygiene regulations and encouraging visitor enjoyment. Tasks and responsibilities include cash handling, serving hot and cold food and drink products, replenishing stocks, ensuring cleanliness at all times, ensuring crockery, dishes and cutlery are washed and ready for use and clearing tables. Catering Assistant – Job Application

2. Volunteer/Learning/Outreach Officer:  Middleton – Paradise Regained

As Volunteer/Learning/Outreach Officer (part-time 80% fte) you will be an important member of the Project Management Team with specific responsibility for ensuring the heritage engagement, participation and learning outcomes of the project are successful and fully met. This will bring you into contact with diverse groups, individuals, stakeholders, and organisations both locally and nationally. Wide participant engagement is an important requirement of this project, and the opportunities for skills development are expected to be extremely varied ranging from highly practical, outdoor work to professional-level archival research and data analysis, as well as public engagement and guiding across the Garden site. This is therefore a stimulating role which will have an influence on local and national heritage and the success of the project. Volunteer Learning Outreach Officer – Job description

3. Project Administrator: Middleton – Paradise Regained

As Project Administrator you will be responsible for wide-ranging office-based support for a small and busy team, working to tight deadlines. Your role will include acting as focus for project communication, gathering and recording data, co-ordinating information, and organising meetings. It will bring you into contact with others inside and outside the organisation and involve you actively as a hands-on and important part of the overall project team. This is a pivotal role with real opportunity to contribute and make a difference to a major landscape project. Project Administrator Support – Job description

4. Teachers – we need Welsh speaking primary and secondary science teachers to support our full time Education Department team. You will receive training for a variety of our taught programs and if suitable, you will be paid £10 per hour. You need to be relatively fit and love the outdoors.The amount of work depends on the the level of demand for our taught programs. If you’re interested, send us a CV to kay.bailey@gardenofwales.org.uk or give Kay a ring on 01558 667150. If you join our Facebook page, you’ll get to hear about new vacancies when they first come up.

1. Prif Gogydd

Mae’r Cynorthwywyr Arlwyo yn rhan o dîm arlwyo’r Ardd sy’n gweithio yn un o’r tair allfa arlwyo. Yr allfeydd hyn yw Bwyty’r Tymhorau yn y Bloc Stablau, Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr Mawr a Siop Goffi’r Porthdy yn y brif fynedfa. Mae’r swydd yn cynnwys darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, cydymffurfio â rheoliadau hylendid ac annog mwynhad yr ymwelwyr. Mae’r tasgau a’r cyfrifoldebau yn cynnwys trin arian, gweini bwydydd twym ac oer a diodydd, adnewyddu stoc, sicrhau glendid bob amser, sicrhau bod y llestri, dysglau a’r cyllyll a ffyrc wedi’u golchi ac yn barod i’w defnyddio, a chlirio’r byrddau. Cynorthwyydd Arlwyo

2. Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysg: Middleton – Adfer Gwynfa

Fel Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysg (rhan-amser 80%), byddwch yn aelod pwysig o Dîm Rheoli’r Prosiect, gyda chyfrifoldeb arbennig am sicrhau bod canlyniadau dysgu a chyfranogiad y prosiect yn llwyddiannaus ac yn cael eu cyrraedd yn llawn. Daw hyn â chi mewn cysylltiad â grwpiau, unigolion a rhanddeiliaid amrywiol, a mudiadau lleol a chenedlaethol. Mae ymrwymiad ac ymgyfranogi eang yn bwysig i’r prosiect, a disgwylir i’r cyfleoedd i ddatblygu sgiliau fod yn amrywiol iawn, o waith allanol, ymarferol, i waith ymchwil archifol a dadansoddi gwybodaeth ar lefel broffesiynol, ynghyd ag ymrwymo’r cyhoedd a’u harwain ar draws safle’r Ardd. Mae hon felly yn swydd gyffrous, sy’n debyg o ddylanwadu ar dreftadaeth lleol a chenedlaethol ac ar lwyddiant y prosiect ei hun. Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysgelsh

3. Gweinyddwr Prosiect: Middleton – Adfer Gwynfa

Fel Gweinyddydd, byddwch yn gyfrifol am gefnogaeth swyddfa amrywiol iawn i dîm bychan prysur, sy’n gweithio i amserlenni llym. Bydd eich swydd yn golygu gweithredu fel ffocws ar gyfer cyfathrebu yn y prosiect, casglu a chofnodi gwybodaeth, cydlynu gwybodaeth, a threfnu cyfarfodydd. Daw hyn â chi mewn cysylltiad ag eraill y tu fewn a thu allan i’r mudiad, a byddwch yn gweithio’n weithredol fel aelod pwysig ac ymarferol o dîm y prosiect cyfan. unigolion a rhanddeiliaid amrywiol, a mudiadau lleol a chenedlaethol. Mae hon felly yn swydd ganolog, fydd yn rhoi’r cyfle ichi i gyfrannu at, ac i wneud gwahaniaeth i brosiect tirwedd pwysig iawn. Gweinyddwr Prosiect