Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru bwriadwn:

fod yn ganolfan ar gyfer cadwraeth planhigion integredig ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol 

ddatblygu yn ganolfan fyd-enwog ar gyfer gwyddorau planhigion ac ymchwil i fioamrywiaeth. 

Mae ein rhaglen wyddoniaeth yn canolbwyntio ar ddau faes: beth allwn ni ei wneud ar gyfer planhigion a beth all planhigion wneud ar ein cyfer ni. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ymchwil sy’n helpu i warchod bioamrywiaeth Cymru a gweddill y DU ac ymchwil sy’n edrych ar rinweddau meddyginiaethol planhigion a chynhyrchion naturiol.

Rydyn ni’n gweithio yn yr Ardd, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las ac yn y cynefinoedd sydd o dan fygythiad yn y DU. Mae bioamrywiaeth yn digwydd ar dair lefel, o’r genynnau, rhywogaethau i ecosystemau – rydyn ni’n gweithio ar bob un o’r lefelau hyn ac mae gennym wir ddiddordeb yn y rhyngweithiadau sydd rhyngddynt. 

Ein prosiectau:

  • Cod bar Cymru: Prosiect arloesol sy’n rhoi cod bar DNA i holl blanhigion blodeuol Cymru ac sy’n defnyddio’r codau bar hyn i warchod bioamrywiaeth a gwella bywydau pobl. Rydyn ni angen eich help chi i sicrhau bod hyn yn digwydd – byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn noddi cod bar!
  • Prosiect Planhigion Prin Cymru: Prosiect sy’n darparu’r ymchwil gwyddonol angenrheidiol er mwyn gwarchod rhai o’r rhywogaethau o blanhigion sydd fwyaf o dan fygythiad yng Nghymru.
  • Glaswelltir Waun Las:  Rydyn ni’n defnyddio ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol i archwilio systemau rheoli ac adfer glaswelltiroedd.
  • Monitro Bioamrywiaeth: Mae cynnal a hwyluso arolygon o fioamrywiaeth Gwarchodfa Natur Waun Las yn hanfodol i’n helpu ni i reoli cadwraeth.
  • Planhigion ar gyfer Iechyd: Gydag Ysgol Fferylliaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, rydyn ni’n edrych ar rinweddau meddyginiaethol cynhyrchion naturiol, gan gynnwys te a mêl.

Ein hadnoddau:

Mae gennym ni dros 12,500 o blanhigion yn yr ardd fotaneg, gan gynnwys casgliad datblygol o blanhigion sydd o dan fygythiad yng Nghymru, a chymysgedd gwerthfawr o gynefinoedd glaswelltir o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Mae ein canolfan gwyddoniaeth yn cynnwys labordy molecwlar sy’n ymrwymedig i osod codau bar DNA ac ymchwil i eneteg cadwraeth planhigion ac rydyn ni’n datblygu ein llyfrgell, archifau a herbariwm.

Y tîm:

Rydyn ni’n gweithio gyda thîm brwdfrydig o fyfyrwyr a gwirfoddolwyr ar ein rhaglen wyddoniaeth. Mae’r tîm yn cynnwys myfyrwyr PhD, ymchwilwyr ar leoliad o’r brifysgol, israddedigion sy’n gweithio yma dros wyliau’r haf a gwirfoddolwyr hirdymor sy’n mynychu’n wythnosol. Rydyn ni’n goruchwylio prosiectau israddedig a MSc a darparu lleoliadau profiad gwaith ar bob lefel. Darperir rhaglen hyfforddiant lawn i fyfyrwyr a gwirfoddolwyr gyda’r gobaith i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr ym maes cadwraeth planhigion. Mae ein dulliau yn amlddisgyblaethol – yn ogystal â gwyddonwyr, mae ein tîm yn cynnwys peirianyddion meddalwedd ac artistiaid botanegol. 

Mae cydweithio yn hanfodol – rydyn ni’n gweithio gyda phrifysgolion, sefydliadau ymchwil, gerddi botaneg, elusennau cadwraeth planhigion a chyrff llywodraethol i ddatblygu partneriaethau effeithiol ar gyfer ymchwilio bioamrywiaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yngl?n â’n rhaglen wyddoniaeth, neu os hoffech gefnogi ein gwaith, cysylltwch â:

Dr Natasha de Vere, Pennaeth Cadwraeth ac Ymchwil

ndevere@gardenofwales.org.uk

Gallwch chi ddilyn ein newyddion diweddaraf am wyddoniaeth ar facebook, Gwyddoniaeth yng Ngardd Fotaneg Cymru.