Edrychwch ar ein Taflen Newyddion Cynradd Hydref 2011 – bydd hon yn rhoi blas i chi o’r hyn a gynigir gennym y tymor hwn a’r hyn a wnawn ar gyfer Nadolig a’r Gemau Olympaidd.

Os ydych chi am wybod sut mae’n rhaglenni ni yn cysylltu â’r cwricwlwm, edrychwch ar ein Cysylltiadau â Rhaglen y Cwricwlwm

Nawr dyma’r rhaglenni rheolaidd a gynigir gennym.

Masnach Deg

Beth ydyw a pham y dylen ni ymwneud ag ef? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, mae’r gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchydd a’r cwsmer ac yn delio â materion megis anghydraddoldeb, marchnadoedd byd eang a grym cwsmeriaid. Mae hyn yn archwilio’n weithredol y cysyniad o “Meddyliwch yn Fyd Eang. Gweithredwch yn Lleol’. Ar gael drwy’r flwyddyn

Teithiau Cerdded Daear

Cael y plant i ddefnyddio eu holl synhwyrau i archwilio’r amgylchedd naturiol. Defnyddiwyd teithiau cerdded daear drwy’r DU, Ewrop a’r UDA i helpu plant i ddeall rhyfeddodau byd natur. Gellir defnyddio eu profiadau i archwilio iaith a barddoniaeth nôl yn yr ysgol. Ar gael drwy’r flwyddyn

Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol

Beth yw hedyn a sut mae’n teithio? Sut mae’n gwybod pryd i egino? Beth mae rhannau gwahanol y planhigyn yn ei wneud a sut y cânt eu peillio? Atebir y cwestiynau hyn ac eraill yn y gweithdy ymarferol hwn. Ar gael drwy’r flwyddyn

Gwastraff ac Ailgylchu

Dewch i ddysgu pam y gofynnir i ni ailgylchu ein gwastraff a sut y mae’n digwydd. Gwnewch offeryn cerdd allan o sothach ac ewch ag ef yn ôl i’r ysgol (Cynlluniwyd yn benodol i glymu i fyny gyda ADCDF ac Eco-Ysgolion). Ar gael drwy’r flwyddyn

Hau a Medi

Golwg fwy manwl ar egino, plannu a thyfu hadau. Archwiliwch gylchoedd bywyd planhigion a phryfed, hau planhigion cymar bresych a chapanau cornicyll mewn compost a wnaed o’n gweddillion bwyd ni mewn compost mwydod. Meithrin y planhigion nôl yn yr ysgol a chymryd yr her peillio. Ar gael drwy’r flwyddyn

Bywyd mewn Pyllau

Sut mae nymffau gwas y neidr yn anadlu dan y dŵr? Pam fod larfau pryf pric yn gwneud cartrefi allan o hen frigau a mwd? Pwy sydd ar dop y gadwyn fwyd mewn pwll o ddŵr croyw? Dewch i drochi mewn pwll gyda ni ac fe helpwn ni chi i archwilio’r byd rhyfeddol sy’n bodoli o dan arwyneb y dŵr Ar gael Ebrill – Hydref

Llwybr Technoleg Wyrdd

Mae’n llwybr yn archwilio sut mae’r Ardd wedi gwneud dewisiadau i sicrhau ein bod yn minimeiddio ein heffaith amgylcheddol ar y blaned Ddaear, ac yn disgrifio eich rôl yn y Rhaglen Cadwraeth Planhigion Byd Eang. Rydyn ni’n herio disgyblion i ystyried pa ddewisiadau bob dydd y gallan nhw eu gwneud yn yr ysgol a gartre i ymuno â ni i geisio byw’n fwy cynaliadwy. Mae’r rhaglen hon yn gefnogaeth werthfawr i ysgolion sy’n dilyn y Cynllun Eco Ysgolion. Ar gael drwy’r flwyddyn

Beth ar y Ddaear yw Cynaladwyedd?

Mae’r gweithdy hwn yn archwilio gwahanol agweddau cynaladwyedd, y materion y mae angen i ni ymwneud â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy. Pwysleisia i ddisgyblion bod eu penderfyniadau yn cyfrif. Ar gael drwy’r flwyddyn

Gwarchod Gwenyn

Mae llawer o brif wyddonwyr y byd wedi hawlio taw gwenyn ydyw’r rhywogaeth fwyaf gwerthfawr ar y blaned. Ac eto, yn y DU, fe syrthiodd poblogaeth gwenyn o 30 y cant rhwng 2007 a 2008. Dewch i ymweld â’r Ardd Wenyn (Gwenynfa) a dysgu am y rôl bwysig a chwaraeir gan wenyn yng nghylchoedd bywyd planhigion a chynhyrchu bwyd, beth sy’n eu bygwth a beth allwn ni ei wneud i helpu’r creaduriaid rhyfeddol hyn! Ar gael Ebrill – Hydref

Creigiau a Phriddoedd

Ydy pridd yn fwy gwerthfawr na llwch aur? Dewch i’r Ardd i ddarganfod yr ateb. Cewch ddarganfod y rysáit cyfrinachol ar gyfer pridd, casglu cynhwysion ar lwybr trwy’r ardd a’u defnyddio i wneud eich pridd eich hunan. Grwpio priddoedd gan ddefnyddio y prawf dwylo brwnt! Ar gael drwy’r flwyddyn

Planhigion mewn Meddyginiaeth

Archwiliwch hanes defnyddio planhigion mewn meddyginiaeth o Feddygon Myddfai hyd at y cyfnod modern. Dewch o hyd i bwyntiau allweddol mewn amser ar gyfer datblygu meddyginiaethau a’r cysylltiadau rhwng mythau a gwyddoniaeth fodern. Ar gael drwy’r flwyddyn

Y Byd Mewn Pic ar y Maen

Cymrwch olwg ar fwydydd traddodiadol Cymru megis Bara Brith a Phice ar y Maen, edrychwch ar ryseitiau a’r cynhwysion mewn basged siopa. Dewch i wybod o ble y daw’r planhigion yn wreiddiol a pha mor bell y teithiodd eich cynhwysion. Darganfyddwch gysylltiadau gyda phlanhigion ar draws y byd ar daith fyd eang trwy’n tai gwydr. Ar gael drwy’r flwyddyn

Dihangfa Grawnwinen

Allwch chi gynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio’r deunyddiau naturiol o gwmpas yr Ardd yn unig fydd yn gallu cario grawnwinen i lawr y ffrwd 200 metr a’i harbed rhag iddi gael ei gwasgu’n sudd. Ar gael drwy’r flwyddyn

Milltiroedd Bwyd Cacen Nadolig

Cymerwch olwg ar fasged siopa Nadolig a darganfod pa mor bell y teithiodd eich cynhwysion bwyd Nadolig. Darganfyddwch eu tarddiadau a’u cysylltiadau gyda phlanhigion ar draws y byd. Meddyliwch am effaith amgylcheddol milltiroedd bwyd, yr opsiynau ar gyfer masnach deg a chymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau. Ar gael Tachwedd – Rhagfyr

Taith Haf Diwedd Blwyddyn

Dathlwch yr haf gyda’ch grŵp blwyddyn neu’ch ysgol gyfan. Fe allwn ni eich helpu i gynllunio diwrnod llawn hwyl yn yr Ardd sy’n cynnwys taith ar ein trên enwog ar draws y tir sy’n cael ei yrru gan saim sglodion wedi’i ailgylchu

Rhaglenni Unigol

Gallwn ddarparu rhaglenni i gwrdd â’ch anghenion. Am fwy o wybodaeth neu i siarad ag athro ffoniwch y Swyddfa Addysg ar 01558 667154 neu e-bostiwch nancy.hardy@gardenofwales.org.uk