Rhaid trefnu ymweliadau gan grwpiau o ysgolion a cholegau ymlaen llaw, er mwyn bod yn gymwys am raddfeydd grwpiau. Gallwch ddod ar unrhyw adog o’r flwyddyn (mae’r Ardd ar agor ar bob diwrnod heblaw Noswyl Nadolig a dydd Nadolig).

Sut i logi lle:

Gwnewch gais am le ar e-bost i Kay.Bailey@gardenofwales.org.uk neu galwch Swyddfa Addysg yr Ardd ar 01558 667150 gyda’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw’r ysgol neu goleg a’r athro mewn gofal
 • Nifer y myfyrwyr a’r oedolion yn hebrwng
 • Oedran y myfyrwyr
 • Dyddiad arfaethedig yr ymweliad – trefnwch bod dyddiadau eraill wrth law gennych os nad yw’ch dyddiad cyntaf ar gael
 • Math o ymweliad – rhaglen ddysgu, grwp hunan-arweiniol, neu gwrs arbenigol
 • Y rhaglen fyddech chi’n hoffi llogi lle ynddi, os yn addas
 • Unrhyw ofynion arbennig
 • Amser cyrraedd ac ymadael – mae hyn yn ein caniatau ni i drefnu’ch diwrnod
 • Dewis iaith – ceisiwn ddarparu athro yn eich dewis iaith, ond, os oes anhawster gyda gwneud hyn, cysylltwn ni gyda’r ysgol er mwyn gwneud trefniadau amgen.

Mae man o dan do ar gael ar gyfer ciniawa yn achos tywydd gwael.

Pan fo aelod o staff yr Ardd yn absennol oherwydd salwch, cysylltwn â’r ysgol yn gynnar yn y bore.

Prisiau (heb gynnwys TAW)
Staff Adran Addysg                                             Ymweliadau Grwp
Rhaglenni Dysgu                                                 Hunan-arweiniol

Cyfnod Sylfaenol (3-7 oed)                                                                     £4.50 (1)                   £6.00 (2)                            £3.50
C.A 2,3,4                                                                                                   *£4.50 (1)                   £6.00 (2)                            £3.50
16 +                                                                                                            *£5.00 (1)                   £7.80  (2)                           £4.50
Oedolion ychwanegol                                                                              £4.50                                                                       £4.50

*Mae hwn yn gymwys ar gyfer pob rhaglen, ar wahân i Saffari Maes, Astudiaethau Ecolegol a’r rhaglenni Rhandir, sy’n rhaglenni diwrnod llawn ac felly codir dwbl y raddfa tâl o £6.00 a £7.80.

Mae isafswm tâl o £65 y grwp ar gyfer Rhaglenni Dysgu.

Ni chodir tâl am oedolion sy’n hebrwng o fewn y gymhareb oruchwylio canlynol:

 • Un oedolyn i 3 phlentyn, oed 3-5
 • Un oedolyn i 5 plentyn yng Nghyfnod Allweddol 1
 • Un oedolyn i 8 plentyn yng Nghyfnod Allweddol 2
 • Un oedolyn I 10 plentyn yng Nghyfnod Allweddol 3,4 ac uwch
 • Codir tâl ar oedolion ychwanegol ar y raddfa gonsesiynol o £4.50

Cyfrifoldeb eu harweinydd yw pob disgybl, a dylid eu goruchwylio bob asmer pan fyddant ar y safle.

Codir tâl o £50 os fyddwch yn canslo llai na 2 wythnos cyn y dyddiad a drefnwyd.  Os canslir yr ymweliad llai na 48 o oriau gwaith cyn yr amser a drefnwyd, codir y tâl  llawn am yr ymweliad.

Sut i Dalu

Yn dilyn llogi’ch lle, anfonir llythyr atoch yn cadarnhau manylion eich ymweliad, ynghyd â ffurflen asesu risg.  Anfonwn anfoneb am y gost lawr ar ôl eich ymweliad.

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol rhyw 7 milltir o Gaerfyrddin, yn gyraeddadwy’n hawdd ar ffordd ymadael o’r A48.  Anfonir map atoch gyda’r daflen sy’n cadarnhau’ch ymweliad, a gellwch ddod o hyd i fanylion map ychwanegol yma.

Hygyrchedd

Cynlluniwyd yr Ardd i hwyluso’r defnydd o gadair olwyn, ac mae hi’n hygyrch i bob ymwelydd beth bynnag fo’i allu.

Cymorth Cyntaf

Mae stafelloedd cymorth cyntaf llawn offer ar gael yn y Porthdy, Y Ty Gwydr Mawr a’r Cwrt Stablau.  Bydd athrawon a staff addysgu yn cario pecynau cymorth cyntaf gyda nhw.

Asesu Risg

Rhaid I staff ysgol ymgyfarwyddo â’n ffurflen Asesu Risg cyn llogi lle, a bydd gofyn ichi arwyddo a dychwelyd y ffurflen gadarnhau cyn yr ymweliad.

Tywydd Gwael

Pan fo’r tywydd yn arw, cysylltwch â’r adran addysg ar 01558 667150 cyn gadael yr ysgol.  Bydd staff yr Ardd yn cysylltu â’r ysgol os yr ystyrir bod amodau Iechyd a Diogelwch yn cael eu peryglu gan y tywydd.