‘Mwynhaodd y plant y cynnwys yn llwyr, a’i ddeall.  Roedd pob gwithgaredd wedi’i amseru’n dda, heb roi gormod o wybodaeth. Ni phetrusaf rhag cymeradwyo’r gweithgareddau I athrawon ac ysgolion eraill’.    Ysgol Maes y Morfa

Mae pob un o’n rhaglenni wedi’i chynllunio’n arbennig gennym er mwyn cefnogi a gwella dysgu GTPM, y fframwaith sgiliau, ADCDF, Ysgolion Iach ac Eco-Ysgolion, trwy brodiadau dysgu gwithredol.

Darllenwch ein Cylchlythyr Ysgolion Tymor y Gwanwyn 2014.  Os y’ch chi am wybod sut mae’n rhaglenni ni yn cysylltu â’r cwricwlwm, edrychwch ar ein Cysylltiadau â Rhaglen y Cwricwlwm.

Dyma’r rhaglenni reholaidd ry’n ni’n eu cynnig:

Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol

Beth yw hedyn a sut y mae’n teithio?

Sut mae’n gwybod pryd i egnio?

Beth y mae gwahanol rannau o’r planhigyn yn eu gwneud, a sut y’u peillir?

Atebir y cwestiynau hyn ac eraill yn y gweithdy ardderchog, ymarferol hwn.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Hau a Thyfu

Beth yw hedy?  Beth sy’n eu wneud mor arbennig?

Pam eu bod nhw’n dod mewn cynifer o siapiau a meintiau?

Pam bod angen i blanhigion dyfu?

Dysgwch am hadau ac egino.  Bydd gan y disgyblion gyfle i edrych y tu fewn i hedyn, ac ateb y cwestiynau hyn.  Byddan nhw’n gwneud potiau papur a plannu hadau i’w tyfu nôl yn yr ysgol.

Bywyd mewn Pyllau

Sut mae nymffau gwas y neidr yn anadlu o dan y dwr?

Pam fod larfâu pryf pric yn gwneud cartrefi o hen frigau a mwd?

Pwy sydd ar ben y gadwyn fwyd mewn pwll o ddwr croyw?

Dewch i chwilota mewn pyllau gyda ni ac fe helpwn ni chi i archwilio’r byd rhyfeddol sy’n bodoli o dan arwyneb y dwr.

Ar gael o Ebrill i Hydref

Saffari Maes

Pam fod gan anifeiliaid cigysol lygaid ar flaen eu wybebau?

Sut mae tymheredd a chyfnod dydd/nos yn effeithio ar flodeuo?

Beth yw swyddogaeth madarch yn ein eco-system?

Pwy ysgarthodd hwnna?

Wedi’u lleoli yn un o’n stafelloedd dosbarth ac yn ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, fferm organig weithredol, cyflwynir y plant i eiriau ecolegol allweddol, eu dangos sut i samplo a mesur planhigion yn y gwyllt, a sut i ddod o hyd ac adnabod arwyddion anifeiliaid.  Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar sut mae gwahanol anifeiliaid yn bwydo, sut y mae popeth byw yn gyd-ddibynnol ar gadwynau a rhwydweithiau bwyd.

Ar gael o Ebrill i Fedi

Fforestydd Glaw

Pam fod fforestydd glaw yn cael eu hadnabod nawr yn ‘ysgyfaint y blaned’, a pham fod eu dinistrio yn cael ei gysylltu â newid yn yr hinsawdd?

Fforestydd glaw yw eco-system hynaf a mwyaf cymhleth y Ddaear. Mae fforestydd glaw trofannol yn arbennig o bwysig i’r Ddaear, gan eu bod nhw’n storio dros hanner o ddwr glaw y byd.  Mae maint anferthol y deunydd planhigion byw sy’n ffotosyntheseiddio sy’n bresennol mewn fforestydd glaw yn cymryd i fewn cymaint o garbon di-ocsid ac wedyn yn gollwng ocisgen.  Ymwelwch â’n Ty Trofannol er mwyn profi hinsawdd Fforest Law Trofannol.  Dysgwch sut y mae planhigion wedi ymaddasu i fyw yno, pa nwyddau ry’n ni’i gyd yn eu defnyddio sy’n dod o fforestydd glaw, a faint mor bwysig yw’r eco-system hynafol hon inni’i gyd.l  Mae’r rhaglen hon gyflwyniad ddelfrydol i’r pwnc, ac yn dod â’r testun yn fyw i ddisgyblion, ac yn trafod sut y gallwn warchod fforestydd glaw i’r dyfodol.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Gwenyn

Pam fod gwenyn yn bwysig?

Beth allwn ni wneud I helpu ofalu amdanynt?

Does dim amheuaeth bod nifer o’n rhywogaethau gwenyn dan fygythiad. Ry’n wedi gweld gostyngiad difrifol o boblogaethau gwenyn ym Mhyrdain dros y blynddoedd diwethaf.  Dywsgwch am y wenynen fêl a sut y mae cwch gwenyn yn ffynnu. Archwiliwch rôl y gwenyn yng nghylchred bywyd planhigion a chynyrchu bwyd, beth sy’n eu bygwth, a sut y gallwn helpu’r creaduriaid rhyfeddol hyn!

Ar gael o Ebrill i Hydref

Creigiau a Phriddoedd

A yw pridd yn fwy gwerthfawr nag aur?

Deiw i’r Ardd i ddarganfod yr ateb.  Canfyddwch sut a pham y dylem ofalu am ein pridd, a pham fod priddoedd o leoliadau gwahanol yn lliwiau gwahanol.  Beth yw’r rysáit cyfrinachol ar gyfer pridd, casglwch gynhwysion ar lwybrau’r Ardd au’u defnyddio i wneud eich pridd eich hun.  Didolwch y priddoedd gan ddefnyddio’r prawf dwylo brwnt!

Ar gael drwy’r flwyddyn

Planhigion mewn Myddygaeth

A yw planhigion yn dal y gyfrinach i drin ganser?

Beth yw’r cysylltiad rhwyn Clefyd Alzheimer a chennin pedr?

Archwiliwch hanes defnyddio planhigion mewn meddygaeth o Feddygon Myddfai i’r cyfnod presennol.  Darganfyddwch y dyddiadau arbennig yn natblygiad meddyginiaethau, a’r cyslltiad rhwng chwedlau a gwyddonieath fodern.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Y Rhandir – Tyfu’n Llwyddiannus

Beth sy’n gwnud gwrtaith da?

Pam ddywn ni blannu rhes o foron i gyfeiriad gogledd-de?

Sut alla i ddelio’n ddiogel â’r malwod du ‘na?

Mae’r rhglen newydd ymarferol hon yn sicrhau bod disgyblion yn cynllunio ar gyfer llwyddiant yn eu rhandir – flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Byddan nhw’n dysgu sut i gynllunio’u rhandiroedd a chlymu’r gweithgareddau i’r flwyddyn academaidd, sut i wneud gwrtaith llwyddiannus, a’i ddefnyddio mewn system gylchdroi cnydau sylfaenol, ynghyd â sut i ymdopi â phlâu.

Bydd cyfle gyda’n nhw hefyd i ddysgu technegau garddwriaethol da, fel hau hadau’n llwyddiannus a’u trawsblannu.

Os y’ch chi’n gosod rhandir mewn ysgol, neu eisiau gwybod sut i gael fwy o lwyddiant yn eich gofod presennol – dyma’r rhaglen i chi.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Beth ar y Ddaear yw Cynaliadwyedd?

Beth sydd yn gwneud dinesydd gweithredol?

Mae’r gweithdy heriol hwn yn archwilio o agweddau gwahanol ar gynaliadwyedd, y materion y dylwn ni ymwneud â nhw, a sut y gallwn ni’i  gyd wneud y gwahaniaeth er mwyn ein dyfodol cynaliadwy. Mae e’n pwysleisio gyda’r disgyblion y bod eu penderfyniadau yn cyfrif.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Masnach Deg

Beth yw e, a pham y dylwn ni ymrwymo ag e?

Gan ddefnyddio’r  casgliadau planhigion yn yr Ardd, mae’r gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchydd â’r cwsmer, ac yn trafod materion fel anghydraddoldeb, marchnadoedd byd-eang a phwer y cwsmer.  Mae e’n archwilio’r cysyniad o ‘Meddyliwch yn Fyd-Eang, a Gweithredwch yn Lleol’.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Gwastraff ac Ailgylchu

Pam ry’n ni’n ailgylchu ein gwastraff?

Beth sy’n digwydd i’r sbwriel a gladdwyd?

Dewch i ddysgu pam ein bod ni’n ailgylchu ein gwastraff, a sut mae e’n digwydd. Gwnewch offeryn gerddorol o sbwriel i fynd nôl i’r ysgol gyda chi.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Y Byd mewn Picen Fach

Beth yw tarddiad Pice Bach?

Edrychwch ar fwydydd traddodiadol Cymreig fel Pice Bach a Bara Brith, edrychwch ar ryseitiau a’r cynhwysion yn y fasged siopa.  Coginiwch Bice Bach a darganfyddwch o ble mae’r cynhwysion yn dod a faint o bellter y maen nhw wedi teithio.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Llongddrylliedig

Sut fyddai hi i gael eich gadael ar ynys anghyfannedd yn disgwyl cael eich achub?

Ble fyddech chi’n dod o hyd i ddwr a bwyd?

A allech chi adeiladu lloches?

Mae’r rhaglen newydd hon yn defnyddio ‘chwarae rhannau’ ac ardaloedd o’r Ardd Fotaneg er mwyn creu ynys, lle y gosodir her i’r disgyblion ddod a o hydd i ddwr, adeiladu lloches, a chynnau tân, er mwyn goroesi tra’n disgwyl achubiaeth.

Mae’n trafod sut y gall eitemau y’u ‘hadferwyd’ fod yn ddefnyddio, a pha ffynonellau bwyd sydd ar gael er mwyn gwella’r tebygolrwydd o oroesi.

Ar gael Mawrth-Hydref

Troedio’r Ddaear

Pam fod dail yn dod mewn siapiau gwahanol, a pham fod rhisgl mor arw?

Sut mae anifeiliaid yn dod o hyd i fwyd?

Trwy gyfrwng gemau a gweithgareddau heriol, mae plant yn defnyddio’u synhwyrau i archwilio byd natur.  Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer adeiladu hunan-barch a sgiliau llythrennedd.

Mae ‘Troedio’r Ddaear’ wedi’i defnyddio gydol y DG, Ewrop a’r Unol Daleithiau i gyflwyno plant i rhfeddodau byd natur.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Antur y Grawnwin

A allwch chi gynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio deunyddiau naturiol yn unig a ganfyddir yn yr Ardd, fydd yn medru cario grawnwinen i lawr y ffrwd 200 medr a’i hachub rhag cael ei gwasgu’n sudd?

Bydd y gweithdy hwyliog ac ymarferol hwn yn galluogi’r disgyblion i brofi eu cynlluniau.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Rhaglenni Tymhorol

Millitroedd Cynhwysion y Gacen Nadolig

Faint mor bell y mae’ch Cacen Nadolgi wedi teithio?

Edrychwch ar eich basged siopa ar gyfer y Nadolig a darganfyddwch faint mor bell y mae cynhwysion eich Cacen Nadolig wedi teithio. Canfyddwch beth yw eu tarddiad a’u cysylltiadau â phlanhigion ar draws y byd.  Ystyriwch oblygiadau effaith amgylcheddol y milltiroedd y teithiodd y cynhwsion, a’r opsiynau ar gyfer masnach deg drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau.

Ar gael Tachwedd-Rhagfyr

Gwibdaith Haf Ddiwedd y Flwyddyn

Dathlwch yr haf gyda’ch blwyddyn ysgol neu’r ysgol i gyd.  Gallwn eich helpu i gynllunio diwrnod hwyliog yn yr Ardd, gan gynnwys tro er ein trên dir enwog a bwerir gan sâm sglodion a ailgylchwyd.

Rhaglenni a Addaswyd

Gallwn ddarparu rhaglenni i gwrdd â’ch hangenion.  Am fwy o wybodaeth neu i siarad ag athro galwch y Swyddfa Addysg ar 01558 667154, neu e-bostiwch nancy.hardy@gardenofwales.org.uk