Trydar a Chrawcian

Trydar a Chrawcian

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn canolbwyntio ar wylio adar dros benwythnos Chwefror 16-17, gyda chymorth arbenigwyr o Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar Cymru a’r Ymddiriedaeth Adareg Brydeinig.

Bydd dwy daith gerdded dywysedig y dydd ar Ddydd Sadwrn (16eg) a Dydd Sul (17eg) o amgylch yr Ardd a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Mae Rheolwr Ystad yr Ardd yn dweud y bydd siawns go dda gan adarwyr sy’n ymweld â’r Ardd weld gïach, llinos, trochwr a mwy:  “Mae gennym nifer o gynefinoedd gwahanol sy’n debyg o apelio’n fawr at wylwyr adar.  Mae gwyachod bychain ar y llynnoedd, trochwyr ar y nentydd ym Mhont Felin Gât;  llinos, crec y garreg a chnocell y coed yn y coetir; a thitw’r wern, telor y gors a’r aderyn pen tân, hefyd.”

“Mae ymfudwyr gaeafol fel y adain goch, yr hebog, y boda, y boncath, y gigfran a’r barcud coch, i’w gweld yn aml yma, ac rwy’n siwr y bydd gwobr arbennig i rywun sy’n gweld ein tylluan wen preswyl!”

Bydd dwy daith gerdded y dydd – am 12 canol dydd a 2.00yp.  Gwisgwch esgidiau cadarn a dillad addas ar gyfer awr o gerdded yn nhywydd mis Chwefror.   Bydd dau dywysydd ac arbenigwr ardderchog  – Daniel Jenkins-Jones o Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar Cymru, a Terry Wells o’r Ymddiriedolaeth Adareg Brydeinig – yn arwain y teithiau, ynghyd â chynnig cyngor a chymorth ar ddenu adar i’ch gardd a sut a beth i’w bwydo yn ystod cyfnodau gwahanol y flwyddyn.

Mae tâl mynediad i’r Ardd yn £8.50 (consesiynau £7) i oedolion a £4.50 i blant.  Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk.

One Response to “Trydar a Chrawcian”

  1. Daniel Jenkins-Jones says:

    Diolch i bawb ddaeth gyda fi ar deithiau cerdded RSPB Cymru ddoe yn y Gerddi Botaneg. Uchafbwyntiau oedd gweld barcud, cudyll coch, gwalch bach, corhwyaid, gwyach bach a golygfeydd hyfryd o las y dorlan . . . a chael cwmni da pawb ar y ddwy daith wrth gwrs!

    Thanks to everybody who came with me on the RSPB Cymru guided walks at the Botanic Garden yesterday. Highlights were red kite, kestrel, sparrowhawk, teal, little grebe and fantastic views of a kingfisher . . . and the great company of everybody on both walks course!