Plant Pharmacy Patchwork 2014

Plant Pharmacy Patchwork 2014

Inside the Apothecary’s Hall you can find a new exhibition of medicinal plants that has been made by the Stitching B(otanicals) group. It presents a fascinating selection of British plants that have been recorded as being used to treat illness, both historically, and for some, in the present day. Plant Pharmacy Patchwork is the first exhibition to emerge from an exciting and evolving project to create a permanent collection of representations of plants in textile for the National Botanic Garden of Wales. The Stitching B group, which numbers nearly 100 members, were inspired by the recent Plantlife Patchwork Meadow exhibition shown in the Garden’s Stables Art Gallery in January-February 2014. Group members include artists, individuals and members of the following groups: Carmarthen Embroiderers, Contexart, Happy Crafters, Itchyfingers, Llandeilo Patchwork and Quilters, Stitches Coven, Swansea Branch of the Embroiderers Guild, Towy Quilters and Wednesday Stitchers. The group meets regularly at the Garden on the first Wednesday of each month. There is no structured teaching at these stitching sessions but help, advice and materials to get started are available. If you would like to join, please contact Jane Down at jane.down@gardenofwales.org.uk  or 01558 667118 for details. The Garden wishes to thank all the stitchers for their hard work, skill and imagination; the Garden library team for technical and reference support; and Nicola Dee Kelly, independent medical herbalist, for her advice and encouragement. This exhibit is part of the Garden’s Medicines In May Festival. The exhibition runs from May 1st to June 30th. * The Garden is open daily from 10am to 6pm. For more information, call 01558 667149, email info@gardenofwales.org.uk * Plant Pharmacy Patchwork 2014 is supported by Natural Resources Wales  Untitled_1Untitled_2 Clytwaith Fferylliaeth Planhigion 2014    Crewyd yr arddangosfa hon o blanhigion meddyginiaethol gan Grŵp Gwnïo B (Botanegol). Mae hi’n cyflwyno dewis diddorol dros ben o blanhigion o Brydain sydd wedi eu cofnodi’n rhai a ddefnyddiwyd i drin anhwylderau, yn hanesyddol, ac i rai, yn y cyfnod modern. Clytwaith Fferylliaeth Planhigion yw’r arddangosfa gyntaf i ymddangos o brosiect cyffrous sy’n datblygu er mwyn creu casgliad parhaol o ddelweddau o blanhigion mewn brethyn ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ysbrydolwyd Grŵp Gwnïo B, sy’n cynnwys bron 100 o aelodau, gan yr arddangosfa ddiweddar ar fywyd planhigion, Clytwaith Dôl, a ddangoswyd yn Oriel Stablau’r Ardd ym misoedd Ionawr/Chwefror 2014. Mae aelodau’r Grŵp yn cynnwys artistiaid, unigolion, ac aelodau o’r mudiadau canlynol: Brodwyr Caerfyrddin, Contexart, Happy Crafters, Itchyfingers, Cwiltwyr a Chlytweithwyr Llandeilo, Cwfen o Bwythau, Cangen Abertawe o Gymdeithas y Brodwyr, Share a Skill, Clytwyr Penclawdd, Cwiltwyr Tywi a Gwniwyr Dydd Mercher. Mae’r Grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd yn yr Ardd ar Ddydd Mercher cyntaf pob mis. Does dim dysgu strwythurol yn digwydd yn y sesiynau gwnïo hyn, ond mae cymorth, cyngor a deunyddiau ar gael er mwyn estyn help i ddechreuwyr. Os hoffech ymuno, cysylltwch â Jane Down ar 01558667118 neu ar jane.down.@gardenofwales.org.uk am fanylion os gwelwch yn dda. Hoffai’r Ardd ddiolch i’r holl bwythywr am eu gwaith caled, eu gallu a’u dychymyg; i dîm llyfrgell yr Ardd am gefnogaeth technegol a chyfeiriadol; ac i Nicola Dee Kelly, llysieuwraig meddyginiaethol annibynnol, am ei chyngor a’i hanogaeth. Mae’r arddangosfa hon yn rhan o Ŵyl Meddyginiaethau Mis Mai yr Ardd. * Mae’r Ardd ar agor bob dydd o 10yb tan 6yh.  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk *Meddyginiaethau yn Mis Mai yn cael ei gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

2 Responses to “Plant Pharmacy Patchwork 2014”

  1. Frances Fifield says:

    A very good display .However can not find pictures of individual flowers shown on this page .Difficult to find information initially

  2. Bruce says:

    Thanlks for your supportive comment Frances. We’re sorry about the pictures – we’re having real problems with the website at the moment. But we are working hard to resolve them.