Rydyn ni wedi bod yn monitro bioamrywiaeth yma ers canol yr 1990au, cyn agoriad yr Ardd ym Mai 2000.

Os hoffech wybod pa rywogaethau sy’n byw yma, edrychwch ar ein hadran Bywyd Gwyllt.

Bob blwyddyn rydyn ni’n casglu gwybodaeth am fioamrywiaeth, yn enwedig am Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Weithiau, caiff y wybodaeth hon ei chasglu gan wirfoddolwyr a myfyrwyr sy’n cyfrif ystlumod, trawsrannu gloÿnnod byw, archwilio gwenyn neu’n monitro pathewod.

Ar adegau eraill, rydyn ni’n croesawu ecolegwyr proffesiynol sydd wedi arolygu planhigion is, ffyngau glaswelltir a mapio cynefinoedd.

Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed gan wirfoddolwyr sy’n gallu ein helpu ni i arolygu a rheoli ein cronfa ddata bioamrywiaeth. Os ydych chi’n credu y gallwch chi ein helpu ni, cysylltwch â natasha.devere@gardenofwales.org.uk .

Fel aelod gweithredol o Bartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin, mae llawer o’r gwaith hwn yn bwydo Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin a Chymru. Mae’r cynlluniau hyn, sy’n gosod targedau a chanllawiau ar gyfer gwarchod y rhywogaethau a’r cynefinoedd sydd fwyaf mewn perygl yng Nghymru, yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn rheoli ein tir, yn enwedig yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Diolch i’n dôl hyfryd sy’n gartref i ffyngau glaswelltir yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, rydyn ni wedi helpu i sefydlu Gr?p Ffyngau Sir Gaerfyrddin. Mae ganddo wefan bwrpasol sy’n esbonio popeth am ffyngau’r wlad. Rydyn ni’n cymryd rhan mewn menter i warchod ffyngau glaswelltir ym mynwentydd Sir Gaerfyrddin. Os ydych yn ymwybodol o fynwent yn y sir a allai fod yn gartref perffaith i ffyngau, cysylltwch â Bruce Langridge trwy e-bostio interpretation@gardenofwales.org.uk