Bwriadwn wella gwerth bioamrywiaeth ein glaswelltir trwy raglen rheoli ac adfer. Byddwn ni’n cynyddu’r ardal a gwella cysylltedd ein porfeydd rhos a dolydd iseldir (mae’r ddau gynefin yma yn flaenoriaethau cadwraeth o fewn y Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth lleol, rhanbarthol a’r DU). 


Waun Las Grassland Vision showing NVC Habitat Classifications


Bydd y rhan fwyaf o’r newidiadau hyn yn deillio o reolaeth gofalus o’n glaswelltiroedd gan ddefnyddio gwartheg Duon Cymru Waun Las, ond rydyn ni hefyd yn archwilio dulliau cadwraeth mwy eithafol. Yn ddiweddar, roedden ni wedi trawsleoli 300 metr sgwâr o borfa rhos, o safle a fyddai wedi cael ei golli oherwydd datblygu, i safle cyfrannol addas o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Un o’r prif rywogaethau allweddol yr ydym yn ceisio ei gwarchod wrth drawsleoli yw ysgallen y ddôl (Cirsium dissectum) gan ei bod yn ddangosydd pwysig ar gyfer y math hwn o gynefin ac yn bwnc yn ein Prosiect Planhigion Prin Cymru. Mae’r ffotograffau canlynol yn dangos y dôl yn cael ei symud ac ysgallen y ddôl.