Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau

 Os nad y’ch chi’n aelod o’r Ardd Fotaneg yn barod, dyma’ch cyfle O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymeryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision. Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth* a pharcio am ddim.

 • Bathodyn aelodaeth
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Cylchgrawn yr Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG
  • Castell a Gerddi Pictwn, Hwlffordd
  • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
  • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Gardd Goed Harcourt
  • Gerddi Botaneg Birmingham a Thai Gwydr
  • Y Fforest Law Fyw, Hampstead Norreys, Swydd Berkshire
  • Gardd y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol, Rosemoor, (Hyd-Mawrth yn unig)
  • Gerddi Syr Harold Hillier a Gardd Goed, Swydd Hampshire
  • Gerddi Organig Ryton HDRA, Coventry
  • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
  • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
  • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
  • Gardd Fotaneg Dawick, Gororau’r Alban
 • Disgownt o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Siop Gwerthu Planhigion
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. gwenynyddiaeth, turnio coed, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol.
 • Aelodaeth am ddim i’r ‘Criw Gwyllt’ i blant (rhwng 5 a 12 oed) fel rhan o Aelodaeth Rhiant Sengl a Theuluol

*Rhai eithriadau’n gymwys…A gall aelodau ddefnyddio’r Llyfrgell nawr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher) ar ôl trefnu gyda thîm y llyfrgell ymlaen llaw.

Taliadau Aelodaeth

  Blynyddol  10 mlynedd   Oes
Unigolyn £36 £310 £360
Ar y Cyd £52 £410 £565
Aelodaeth a Mwy (Unigolyn + Gwestai) £60 N/A N/A
Teulu Rhiant Sengl (1 oedolyn + hyd at 3 o blant 5-18 oed) £55 N/A N/A
Teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant 5-18) £67 £515 £665

 

Noder hefyd bod gennym y Criw Gwyllt, ein cynllun aelodaeth i blant, y gall plant ymuno ag e fel aelodau unigol (£15), neu am ddim fel rhan o Aelodaeth Deuluol yr Ardd.  Rhaid ichi lenwi ffurflen gais aelodaeth er mwyn dod yn aelod.   Mae 3 ffordd o gael ffurflen. Lawrlwythwch yma i gael ffurflen gais aelodaeth Gymraeg ac yma i gael ffurflen gais aelodaeth Saesneg. Ffoniwch Jane Down ar 01558 667118 (gellir ymaelodi dros y ffôn) neu e-bostiwch jane.down@gardenofwales.org.uk er mwyn gofyn am ffurflen gais aelodaeth. Codwch ffurflen gais aelodaeth o’r prif dderbynfa Gellir cyflwyno ffurflenni aelodaeth wedi’u llenwi i’r prif dderbynfa (lle y byddwch yn derbyn carden aelodaeth dros dro yn ddilys am 28 niwrnod), neu gallwch bostio ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:  Aelodaeth, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN.   D.S.  Caniatewch 28 niwrnod ar gyfer postio eich pecyn aelodaeth a’r cardiau os gwelwch yn dda. Aelodaeth yn Anrheg Os hoffech chi i rywun arall fwynhau ein Gardd brydferth a phopeth y gall ei gynnig, ac, ar yr un pryd, gefnogi ein gwaith elusennol a’n gwaith ymchwil, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn anrheg ar gyfer penblwyddi, Nadolig, priodasau, penblwyddi priodas, ymddeoliad, neu er mwyn diolch i rywun arbennig yn eich bywyd.   Anfonir pecyn aelodaeth gyda chlawr tymhorol/Nadoligaidd, a gellir ei bostio naill ai i’r prynwr neu i’r derbynydd.  Gellir argraffu eich neges chi ar y pecyn.   Caniatewch 10 diwrnod ar gyfer ei brosesu os gwelwch yn dda.  Er mwyn eu prynu, llenwch y ffurflen aelodaeth neu ffoniwch yr ysgrifenyddes aelodaeth: Jane Down ar 01558 667118 neu e-bostiwch aelodaeth@gardenofwales.org.uk Teithiau + Sgyrsiau + Llwybrau Hoffech chi i’r Ardd roi sgwrs i’ch Clwb Garddio/cymdeithas, WI, Merched y Wawr, grŵp U3A, ac ati?  Mae gennyn dîm bychan o staff a gwirfoddolwyr a fyddai’n falch i ymweld â’ch mudiad er mwyn rhoi sgwrs ddarluniadol gyffredinol am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Fel arfer, ry’n ni’n gallu cynnig rhoi sgyrsiau yn ystod y dydd a’r noson, os oes siaradwyr ar gael.  Mae gennym wirfoddolwyr sy’n byw ar draws de a gorllewin Cymru, ac mae rhai yn barod i deithio ychydig yn bellach.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149. Boreau Coffi Misol Aelodau a Gwirfoddolwyr Gydol y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi ar gyfer Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir fel arfer ar y trydydd Dydd Gwener o’r mis.   Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd a chael diweddariad ar brosiectau cyfredol. Efallai y gwahoddir siaradwr gwadd sy’n arbenigo ar bwnc arbennig, sy’n cyfrannu at ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd.  Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bysiau i erddi partneriaethol eraill a sioeau/digwyddiadau gerddi.  Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd, ac i gwrdd â staff a gwirfoddolwyr.  Maen nhw’n ddigwyddiadau cymdeithasol iawn, ac yn gyfle i rai o’r un anian sydd â’r un diddordebau amgylcheddol/garddwriaethol ddod at ei gilydd.  Rhaid llogi lle ym mhob bore coffi.  Mae tâl bychan, £2 y pen, sy’n cynnwys coffi/te a bisgedi.  Er mwyn llogi lle, gofynnwn i aelodau i drefnu ymlaen llaw drwy ffonio Jane ar 01558 667118 neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk.  Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod yn 2013-14.

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Dydd Gwener, Tachwedd 15, 2013 Gweinir coffi/te o 11yb ymlaen.   Pob sgwrs yn dechrau am 11.30yb, oni nodir yn wahanol Theatr Botanica Blwyddyn yn yr Ardd.   Mae’r Gwirfoddolwyr Arolygu, sy’n cwrdd bob Dydd Mawrth yn yr Ardd, yn rhoi sgwrs darluniadol am eu gwaith yn ystod y llynedd.
Dydd Gwener, Chwefror 21, 2014 Theatr Botanica Bywyd a Chyfnod Garddwr Sioraidd.  Sgwrs ddarluniadol gan Jane Down ar fywyd garddwr ym Mhrydain Oes Siôr
Dydd Gwener, Mawrth 21, 2014 Theatr Botanica Hanes Rhosynnau David Austin.   Bydd Mike Sokolowski o Rosynnau David Austin yn rhoi sgwrs ddarluniadol am hanes y cwmni
Dydd Gwener, Ebrill 11, 2014 Gwibdaith bws Bydd yr Ardd yn trefnu gwibdaith bws i Sioe Arddwriaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd.  Amser ymadael a chostau i’w cyhoeddi yn ddiweddarach.
Dydd Gwener, Mai 16, 2014 Diwrnod Aelodau – sgyrsiau, gweithdai, teithiau tywysedig, ac ati, ar draws yr Ardd.
Dydd Gwener, Mehefin 20, 2014 Cwrdd yn Theatr Botanica Taith Dywysedig o amgylch safle gardd Tyfu’r Dyfodol – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 18, 2014 Gwibdaith bws Ymweld â gerddi’r Gors, Talacharn, a Chastell Pictwn, Hwlffordd – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Medi 19, 2014 Theatr Botanica Sgwrs – i’w gadarnhau
Dydd Gwener, Hydref 17, 2014 Gwibdaith bws Amser ymadael i Westonbirt a chostau – i’w gadarnhau
Dydd Gwener,  Tachwedd 21, 2014 Sgwrs – i’w gadarnhau