Oherwydd ei phroffil uchel yn y cyfryngau a’i phoblogrwydd gyda thwristiaid a chymunedau lleol, mae’r Ardd Fotaneg wedi denu nifer fawr o noddwyr ers iddi agor deng mlynedd yn ôl.

Mae hyn yn cynnwys; Noddwyd ein Canolfan Dysgu Gydol Oes gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, a gelwir y ganolfan bellach yn T?’r Principality.

Enwir ein labordy Aqualab Dysg, sy’n edrych dros Bwll yr Ardd, bellach yn Ganolfan Ddarganfod D?r Cymru.

Noddwyd taflen ymwelwyr yr Ardd eleni gan Cwm Environmental a First Shanks. Mae eu logo hwy felly wedi ymddangos ar y 300,000 o daflenni a anfonwyd i   ganolfannau croeso, siopau, gwestai, gerddi ac atyniadau ymwelwyr eraill ar draws Cymru a Lloegr.

Noddodd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yr arwyddion deongliadol ar gyfer yr hen Neuadd Middleton.

Noddodd Mansford Real Estate wisgoedd ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Mae WRAP wedi talu am osod ac am yr ymchwil i system amddiffyn rhag gorlifo arloesol newydd yn ein Gwarchodfa Natur genedlaethol Waun Las.

Os hoffech chi gysylltu’ch enw â’r Ardd, mewn dull bychan neu fawr, fe fyddwn yn falch iawn i siarad â chi am syniadau yngl?n â noddi. Fe allwch chi naill ai ffonio ein Cyfarwyddwr Dr Rosetta Plummer ar 01558 667106 am sgwrs gyfrinachol neu ei he-bostio hi ar  rosie.plummer@gardenofwales.org.uk