Gwirfoddoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd) yn ystyried fod gwirfoddolwyr yn rhan bwysig sy’n cael eu gwerthfawrogi yno.  Fel un o’r Gerddi yr ymwelir â hi fwyaf  yn y DU, rydym yn adnabyddus am ein hawyrgylch gyfeillgar a’n ffordd o drin ymwelwyr.  Rydym yn gosod gwerth ar ein gwirfoddolwyr ac yn eu gwerthfawrogi gan eu hystyried ymhlith ein llysgenhadon pwysicaf, p’un ai ar y safle neu ble bynnag yr ânt yn y byd, gan gyfrannu at ddatblygiad ein henw da a’i hyrwyddo.

Pam rydym angen gwirfoddolwyr a pham rydym yn eu cefnogi Mae’r Ardd yn cydnabod fod gweithgareddau gwirfoddolwyr yn rym positif pwysig wrth godi proffil y sefydliad a’r gefnogaeth yn y gymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o guriad calon yr Ardd ac ymhlith ei llysgenhadon.  Gall gwirfoddolwyr ddod â sgiliau ychwanegol arbennig, profiad a dimensiwn i fod yn llesol i’r Ardd.  Maent hefyd yn help i glymu’r Ardd yn dynn wrth y gymuned ehangach – cymuned lle a chymuned pobl.  Cydnabyddir yn helaeth fod ymwneud ag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn dod â gwerth ychwanegol i sefydliadau. Fel gyda llawer o elusennau yn y DU, mae adnoddau’r Ardd yn gyfyngedig. Felly, er mwyn galluogi’r Ardd i gwrdd â’i hamcanion mae wedi datblygu ac yn cynnal partneriaeth staff/gwirfoddolwr sy’n hanfodol, yn gytbwys, yn effeithiol ac yn gyd- fuddiol.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor fod staff yr Ardd yn darparu’r strwythur, trefniadaeth, cyfeiriad a rheolaeth ddyddiol, tra bo gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth at waith yr Ardd trwy wneud ystod eang o rolau, cyfrannu o’u hamser, hyblygrwydd, profiad a sgiliau arbenigol.  Felly o fewn y fframwaith hwn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd cyfreithlon a hanfodol sy’n cael ei chefnogi a’i hyrwyddo gan yr Ardd.  

 

Mae gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan hanfodol yn gwneud yr Ardd Fotaneg yn lle mor hyfryd i ymweld â hi ac maent yn parhau i wneud hynny.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud ystod eang o weithgareddau a thasgau yn yr Ardd, o yrru cerbydau i arddio, arwain teithiau a helpu gydag ymweliadau ysgolion, i drefnu arddangosfeydd a phaentio ffensiau.  Mae rhan helaethaf o’n gwirfoddolwyr yn cysegru un diwrnod yr wythnos i wirfoddoli yn yr Ardd, gyda rhai fel arfer yn gwneud bore neu brynhawn yr wythnos ac eraill yn gwirfoddoli ar sail ddeuwythnosol neu fisol neu pan a phryd y bydd angen help arnom.

Rydym yn hysbysebu pob lle gwag gwirfoddoli ar ein gwefan ac os oes diddordeb gennych yna cysylltwch â’n cydlynydd gwirfoddoli, Jane Down,  am wybodaeth bellach.  Teleffon: 01558 667118 neu e-bost: jane.down@gardenofwales.org.uk