Ydych chi’n hoffi chwarae yn yr awyr agored? Ydych chi’n hoffi gwneud ffrindiau newydd? Ydych chi’n hoffi dod i wybod am fywyd gwyllt? Ydych chi rhwng 5 ac 16 oed? Os mai ‘ydw’ ydyw’r ateb i’r holl gwestiynau hyn, yna fe ddylech chi ymuno â’r Criw Gwyllt. Am £15 yn unig ar gyfer y plentyn cyntaf yn eich teulu a £10 am bob plentyn ychwanegol, fe gewch chi: ?    Taflen newyddion rheolaidd a cherdyn pen-blwydd ?    Tocyn am ddim i gymryd rhan yn ein gweithgareddau i’r teulu yn ystod gwyliau ysgol megis trochi’n y pwll ac adeiladu ffau ?    Bathodyn, sticeri a phensil ?    Siart adnabod adar am ddim Diddordeb? Yna anfonwch e-bost at wildbunch@gardenofwales.org.uk  ac fe ddywedwn ni wrthych sut mae ymuno. Os ydych chi’n Aelod o’r Ardd, gall i fyny hyd at 4 plentyn ymuno â’r Criw Gwyllt AM DDIM. E-bostiwch yr un cyfeiriad a nodi beth yw eich rhif aelodaeth. Allwch chi helpu? Mae Aelodau Criw Gwyllt wrth eu bodd yn cael sbort ac fe hoffem glywed rhai o’ch jôcs chi. Dyma un glywon ni ynghynt….. C.Beth sy’n felyn ac sy’n goleuo i fyny? A.  Banana Allwch chi wneud yn well?  Os allwch chi, e-bostiwch ni yn wildbunch@gardenofwales.org.uk  ac fe roddwn ni’r jôc yn ein taflen newyddion!!

 A dyma i chi rai ffeithiau rhyfedd a bisâr am yr Ardd:

1.   Mae gyda ni’r T? Gwydr rhychwant sengl mwyaf yn y byd. 2.   Mae pob un o’r 785 cwarel o wydr sydd ynddo o wahanol faint, ac mae ganddo 147 awyrell a reolir gan gyfrifiadur i reoleiddio’r tymheredd, gan sicrhau nad yw byth yn disgyn yn is na 9 gradd canradd. 3.   Mae gennym un o’r gwelyau blodau di-dor mwyaf yn Ewrop 4.   Mae gennym blanhigion sy’n arogli fel toffi, siocled a chyri. 5.   Mae gennym blanhigyn puya sydd mor sbigog mae’n gallu lladd anifeiliaid pori. Mae maetholion o’u cyrff pydredig wedyn yn cael eu hamsugno gan y planhigyn. 6.   Mae gennym rai planhigion sy’n arogli fel cnawd sy’n pydru er mwyn denu pryfed sy’n peillio. Mae un o’r rhain, sef, arum, yn drewi’r T? Trofannol cymaint yn yr haf fel bod yn rhaid i bobol adael. 7.   Mae yna fadarchen wyllt sy’n tyfu yn ein gwarchodfa natur a elwir yn cordiceps. Mae hon yn tyfu allan o gorff  lindysyn. 8.   T?’r Principality, sef yr adeilad mawr melyn drws nesaf i’r T? Gwydr, oedd t?’r gweision slawer dydd. Allwch chi ddychmygu pa mor fawr oedd yr hen blasty cyn iddo losgi i’r llawr yn 1931? 9.   Mae pobl y prysglwyni o Dde Affrica yn defnyddio dail y goeden quiver (a welir yn y T? Gwydr Mawr) i ddal eu saethau hela. 10. Cyn dyfeisio’r rhewgell, arferai pobol gyfoethog gadw’u bwyd yn ffres a gwneud sorbedau ffrwythau allan o’r ia a storiwyd drwy’r flwyddyn yn y T? Ia. 11. Defnyddiwyd yr Ardd â’r Wal Ddwbl, a adeiladwyd 200 mlynedd yn ôl, i dyfu ffrwythau egsotig sy’n hoffi tywydd cynnes megis eirin gwlanog ac afalau pîn. Roedd y ffrwythau hyn yn brin iawn 200 mlynedd yn ôl a dim ond pobol gyfoethog allai eu fforddio. 12. Cofnodwyd dros 1000 o wahanol rywogaethau yn byw’n wyllt yma. Rhai o’r creaduriaid prinnaf sydd gennym yw dwrgwn yn y llynnoedd, llygod daear yn y coedwigoedd a thylluanod ysgubor yn y dolydd. 13. Mae gennym d? gwydr wedi’i wneud yn gyfan gwbl o foteli plastig 14. Mae coeden brinnaf Cymru yn tyfu yma, sef  Cerddinen y Darren Fach. 15. Mae un o blanhigion prinnaf y byd, sef, McCutcheon’s Grevillea, yn tyfu bellach yn ein T? Gwydr Mawr. 16. Mewn blwyddyn dda, gallwn gael dros 1 miliwn o wenyn yn ein gardd gwenyn. 17. Gwresogir ein Aqualab gan y d?r o’r llyn cyfagos, hyd yn oed pan fydd y d?r ar fin rhewi. Mae cêblau dan y d?r yn trosglwyddo gwres. 18. Fe allwch chi weld ffosiliau o goed enfawr 300 mlynedd oed yn ein harddangosfa Craig yr Oesoedd. 19. Rydyn ni’n dangos ffilmiau yma gyda golwg amgylchynol – dangosir y ffilm ar sgriniau o’ch cwmpas. 20. Rydyn ni’n ailgylchu d?r ein toiled trwy ei basio trwy gyrs tal. 21. Caiff ein trên tros dir ei bweru gan hen olew sglodion. 22. Ysbrydolwyd siâp crwn ein Porthdy gan yr hen dai crwn hynafol o Gymru a berthynai i’r Oes Haearn. 23. Mae nythfa fawr o ystlumod o dan do’r Bloc Stablau. 24. Byddwch yn ofalus i beidio â bwyta unrhyw eirin yma. Mae rhai o’n planhigion yn cynhyrchu eirin gwenwynig marwol a ddefnyddiwyd gan wenwynwyr am filoedd o flynyddoedd. 25. Mae gennym frîd prin o wartheg a defaid yn ein gwarchodfa natur. Mae gan un o’r rhain, sef dafad Llanwenog, mop o wlân ar dop ei phen ac mae’n edrych fel gwallt tedi boi o’r 1950au.

Ydych chi am wybod mwy am Arddio Plant?
BBC – Garddio gyda Phlant
Ditectifs Natur
Hwyl i’r teulu yn safle rhyngweithiol y BBC