A dyma i chi rai ffeithiau ffantastig a hynod am yr Ardd:

1.   Mae gyda ni’r Tŷ Gwydr rhychwant sengl mwyaf yn y byd.

2.   Mae pob un o’r 785 cwarel o wydr sydd ynddo o wahanol faint, ac mae ganddo 147 awyrell a reolir gan gyfrifiadur i reoleiddio’r tymheredd, gan sicrhau nad yw byth yn disgyn yn is na 9 gradd canradd.

3.   Mae gennym un o’r gwelyau blodau di-dor mwyaf yn Ewrop

4.   Mae gennym blanhigion sy’n arogli fel toffi, siocled a chyri.

5.   Mae gennym blanhigyn puya sydd mor sbigog mae’n gallu lladd anifeiliaid pori. Mae maetholion o’u cyrff pydredig wedyn yn cael eu hamsugno gan y planhigyn. 

6.   Mae gennym rai planhigion sy’n arogli fel cnawd sy’n pydru er mwyn denu pryfed sy’n peillio. Mae un o’r rhain, sef, arum, yn drewi’r Tŷ Trofannol cymaint yn yr haf fel bod yn rhaid i bobol adael.  

7.   Mae yna fadarchen wyllt sy’n tyfu yn ein gwarchodfa natur a elwir yn cordiceps. Mae hon yn tyfu allan o gorff  lindysyn.

8.   Tŷ’r Principality, sef yr adeilad mawr melyn drws nesaf i’r Tŷ Gwydr, oedd tŷ’r gweision slawer dydd. Allwch chi ddychmygu pa mor fawr oedd yr hen blasty cyn iddo losgi i’r llawr yn 1931?

9.   Mae pobl y prysglwyni o Dde Affrica yn defnyddio dail y goeden quiver (a welir yn y Tŷ Gwydr Mawr) i ddal eu saethau hela.

10. Cyn dyfeisio’r rhewgell, arferai pobol gyfoethog gadw’u bwyd yn ffres a gwneud sorbedau ffrwythau allan o’r ia a storiwyd drwy’r flwyddyn yn y Tŷ Ia.

11. Defnyddiwyd yr Ardd â’r Wal Ddwbl, a adeiladwyd 200 mlynedd yn ôl, i dyfu ffrwythau egsotig sy’n hoffi tywydd cynnes, megis eirin gwlanog ac afalau pîn. Roedd y ffrwythau hyn yn brin iawn 200 mlynedd yn ôl a dim ond pobol gyfoethog allai eu fforddio.

12. Cofnodwyd dros 1000 o wahanol rywogaethau yn byw’n wyllt yma. Rhai o’r creaduriaid prinnaf sydd gennym yw dwrgwn yn y llynnoedd, llygod daear yn y coedwigoedd a thylluanod ysgubor yn y dolydd.

13. Mae gennym dŷ gwydr wedi’i wneud yn gyfan gwbl o foteli plastig

14. Mae coeden brinnaf Cymru yn tyfu yma, sef  Cerddinen y Darren Fach.

15. Mae un o blanhigion prinnaf y byd, sef, McCutcheon’s Grevillea, yn tyfu bellach yn ein Tŷ Gwydr Mawr.

16. Mewn blwyddyn dda, gallwn gael dros 1 miliwn o wenyn yn ein gardd gwenyn.

17. Gwresogir ein Aqualab gan y dŵr o’r llyn cyfagos, hyd yn oed pan fydd y dŵr ar fin rhewi. Mae cêblau dan y dŵr yn trosglwyddo gwres.

18. Fe allwch chi weld ffosiliau o goed enfawr 300 mlynedd oed yn ein harddangosfa Craig yr Oesoedd.

19. Rydyn ni’n dangos ffilmiau yma gyda golwg amgylchynol – dangosir y ffilm ar sgriniau o’ch cwmpas.

20. Rydyn ni’n ailgylchu dŵr ein toiled trwy ei basio trwy gyrs tal.

21. Caiff ein trên tros dir ei bweru gan hen olew sglodion.

22. Ysbrydolwyd siâp crwn ein Porthdy gan yr hen dai crwn hynafol o Gymru a berthynai i’r Oes Haearn.

23. Mae nythfa fawr o ystlumod o dan do’r Bloc Stablau.

24. Byddwch yn ofalus i beidio â bwyta unrhyw eirin yma. Mae rhai o’n planhigion yn cynhyrchu eirin gwenwynig marwol a ddefnyddiwyd gan wenwynwyr am filoedd o flynyddoedd.

25.  Mae gennym frîd prin o wartheg a defaid yn ein gwarchodfa natur. Mae gan un o’r rhain, sef dafad Llanwenog, mop o wlân ar dop ei phen ac   mae’n edrych fel gwallt tedi boi o’r 1950au