Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor drwy gydol y flwyddyn:

Mae amryw o rhaglenni ar gael a arweinir gan ein staff addysgu neu gallwch ymweld â’r Ardd fel gr?p hunan arweiniol

Gallwn hefyd addasu ein rhaglenni er mwyn ateb anghenion unigol dimensiynau trawsgwricwlaidd.

I gael rhagor o wybodaeth neu er mwyn siarad  ag athro, cysylltwch â’r Swyddfa Addysg ar 01558 667150 neu gallwch anfon e-bost at jrichmond@gardenofwales.org.uk

Mae’n rhaid i grwpiau ysgol a choleg fwcio o flaen llaw i fod yn gymwys i dalu y cyfradd gr?p.

Sut i drefnu ymweliad

E-bostiwch kbailey@gardenofwales.org.uk. neu

ffoniwch y Swyddfa Addysg ar 01558 667150 gan roi’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw’r ysgol a’r athro/athrawes sy’n gyfrifol
 • Nifer o ddisgyblion ac oedolion
 • Oed y disgyblion
 • Dyddiad yr ymweliad (Sicrhewch fod gennych ddewis arall rhag ofn nad yw’ch dewis cyntaf ar gael)
 • Math o ymweliad  ? Rhaglen addysgol, ymweliad hunan-arweiniol neu gwrs arbenigol
 • Rhaglen ddewisol (os yw’n briodol)
 • Unrhyw ofynion arbennig
 • Amser cyrraedd ac ymadael, bydd hyn yn gadael i ni gynllunio’ch ymweliad.

Os bydd y tywydd yn wael mae lle bwyta i gael o dan dô.

 

Cost (heb TAW) o Ebrill 1af 2009

Rhaglenni a arweinir
gan staff addysgus
Grwpiau hunan
arweiniol.
Sylfaen (3 – 7 oed) £4.00 (1)   £5.25 (2) £3.25
CA 2,3,4 £4.00 (1)   £5.25 (2) £3.25
16 oed a throsodd £4.75 (1)   £5.50 (2) £3.25
Oedolion Ychwanegol £4.00 £4.00

Mae lleiafswm cost o £50 y gr?p ar gyfer Rhaglenni Addysgol.

Gall oedolion ddod yn rhad ac am ddim o fewn y cymarebau oedolion i blant canlynol;

 • 1 oedolyn i 3 phlentyn (3-5 oed)
 • 1 oedolyn i 5 plentyn (CA1)
 • 1 oedolyn i 8 plentyn (CA2)
 • 1 oedolyn i 10 plentyn (CA3,CA4 ac Addysg Uwch)
 • Bydd cost o £4 i oedolion ychwanegol

Bydd disgyblion o dan gyfrifoldeb eu hathro/athrawes, a dylid eu goruchwylio bob amser ar y safle.

Sut i dalu

Wedi i chi drefnu, anfonwn lythyr o gadarnhad atoch ynghyd â manylion eich ymweliad. Anfonwn anfoneb i’r ysgol ar ôl eich ymweliad.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru tua 7 milltir o Gaerfyrddin. Mae’n ddigon hawdd ein cyrraedd trwy gymryd slipffordd o’r A48. Anfonwn fap gyda’ch llythyr gadarnhad, a gallwch ddod o hyd i fanylion ychwanegol yma.

Hygyrchedd

Mae’r Ardd wedi ei chynllunio  fel ei bod yn cynnig mynediad hwylus i  gadeiriau olwyn, ac mae’n hygyrch i bob ymwelydd, beth bynnag fo lefelau eu gallu.

Cymorth cyntaf

Mae yna ystafelloedd Cymorth Cyntaf sydd wedi eu cyflenwi’n llawn yn Y Porth, Y T? Gwydr Mawr ag yn y Cwrt Stablau.

 

Asesiad Risg    llwytho