‘Mwynhaodd y plant y cynnwys yn llwyr, a’i ddeall.  Roedd pob gweithgaredd wedi’i ameru’n dda, heb roi gormod o wybodaeth. Ni phetrusaf rhag cymeradwyo’r gweithgareddau I athrawon ac ysgolion eraill’.   – Ysgol Maes y Morfa Mae pob un o’n rhaglenni wedi’u cynllunio’n arbennig gennym er mwyn cefnogi a gwella ar ddysgu GTPM, y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, y Fframwaith Sgiliau, ADCDBE, Ysgolion Iach, a/neu Eco-Ysgolion, trwy brofiadau dysgu gweithredol. Chwedlau Coetir Cymreig Gan ddefnyddio amgylchfyd awyr agored fel symbyliad i’r rhaglen lythrennedd hon, ry’n ni’n archwilio iaith, lleoliad, cymeriad a strwythur, a’u cael nhw i weithio gyda’i gilydd er mwyn creu ein straeon ein hunain yng nghoetir yr Ardd, a rhoi stôr o eirfa a syniadau ichi fynd nôl i’r ysgol gyda chi. Ar gael trwy gydol y flwyddyn Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol Beth yw hedyn a sut mae’n teithio? Sut mae’n gwybod pryd i egino? Beth y mae  gwahanol rannau o’r  planhigyn yn eu gwneud a sut y’u peillir? Atebir y cwestiynau hyn ac eraill yn y gweithdy arddeerchog,ymarferol hwn. Ar gael drwy’r flwyddyn

Llwybrau i Fathemateg

Defnyddiwch yr amgylchfyd naturiol yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru fel man dechrau ar gyfer cymhwysiadau ymarferol o ddysgu Mathemateg.

Hau a Thyfu

Beth yw hedyn? Beth sy’n ei wneud mor arbennig? Pam eu bod nhw’n dod mewn cynifer o siapiau a meintiau? Pam bod angen  i blanhigion  dyfu? Dysgwch am hadau ac egino.  Bydd gan y disgyblion gyfle i edrych y tu fewn i hedyn, ac ateb y cwestiynau hyn.  Byddan nhw’n gwneud potiau papur, a plannu hadau i’w tyfu nôl yn yr ysgol. Ar gael drwy’r flwyddyn

Bywyd mewn Pyllau

Sut mae nymffau gwas y neidr yn anadlu dan y dŵr? Pam fod larfau pryf pric yn gwneud cartrefi allan o hen frigau a mwd? Pwy sydd ar ben y gadwyn fwyd mewn pwll o ddŵr croyw? Dewch i chwilota mewn pwll gyda ni ac fe helpwn ni chi i archwilio’r byd rhyfeddol sy’n bodoli o dan arwyneb y dŵr Ar gael Ebrill – Hydref

Saffari Maes

Pam fod gan anifeiliad cigysol lygaid ar flaen eu wynebau? Sut mae tymheredd a chfnod dydd/nos yn effeithio ar flodeuo? Beth yw swyddogaeth madarch yn ein eco-system? Pwy ysgarthodd hwnna? Wedi’u lleoli yn un o’n stafelloedd dosbarth ac yn ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol  Waun Las, fferm organig weithredol, cyflwynir y plant i eiriau ecolegol allweddol, eu dangos sut i samplo a mesur planhigion yn y gwyllt, a sut i ddod o hyd ac adnabod arwyddion anifeiliaid.  Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar sut mae gwahnol anifeiliaid yn bwydo, sut y mae popeth byw yn gyd-ddibynnol ar gadwynau a rhwydweithiau bwyd. Ar gael o Ebrill i Fedi

Fforestydd Glaw

Pam fod fforestydd glaw yn cael eu hadnabod nawr yn ‘ysgyfaint y blaned’, a pham fod eu dinistrio yn cael ei gysylltu â newid yn yr hinsawdd? Y fforestydd glaw yw’r ecosystem hynaf a mwyaf cymhleth ar y Ddaear. Mae fforestydd glaw trofannol yn bwysig eithriadol i’r Ddaear, gan eu bod yn storio dros hanner dŵr glaw’r byd.  Mae maint y deunydd planhigion byw sy’n ffotosyntheseiddio sy’n bresennol yn y fforestydd glaw yn cymryd i mewn llawer iawn o garbon di-ocsid a rhoi allan ocsigen.  Dyma pam yr adnybyddir nhw fel ‘ysgyfaint y blaned’, ac fe gysylltir eu distrywio â newid yn yr hinsawdd.   Ymwelwch â’n Tŷ Trofannol er mwyn darganfod sut y byddai’n teimlo i fod mewn Fforest Law Trofannol.   Dysgwch sut y mae planhigion yn ymgyfaddasu i fyw yma, pa gynhyrchion ry’n ni’i gyd yn eu defnyddio sy’n dod o fforestydd glaw, a faint mor bwysig y mae’r ecosystemau hynafol hyn inni’i gyd.  Mae’r rhaglen hon yn gyflwyniad delfrydol i’r pwnc, ac yn dod â’r testun yn fyw i’r disgyblion, gan drafod sut y gallwn warchod fforestydd glaw ar gyfer y dyfodol. Ar gael drwy’r flwyddyn

 Gwenyn

Pam fod gwenyn yn bwysig? Beth allwn ni wneud i helpu ofalu amdanynt? Does dim amheuaeth bod nifer o’n rhywogaethau gwenyn dan fygythiad.  Ry’n wedi gweld gostyngiad difrifol o boblogaethau gwneyn ym Mhrydain dros y blynyddoedd diwethaf.  Dysgwch am y wenynen fêl a sut y mae cwch gwenyn yn ffynnu.  Archwiliwch rôl y gwenyn yng nghylchred bywyd planhigion a chynhyrchu bwyd, beth sy’n eu bygwth, a sut y gallwn helpu’r readuriaid rhyfeddol hyn! Ar gael Ebrill – Hydref

Creigiau a Phriddoedd

A yw pridd yn fwy gwerthfawr nag aur? Dewch i’r Ardd i ddarganfod yr ateb. Canfyddwch sut a pham y dylem ofalu am ein pridd, a pham fod priddoedd o leoliadau gwahanol yn lliwiau gwahanol.  Beth yw’r rysáit cyfrinachol ar gyfer pridd, casglwch gynhwysion ar lwybrau’r Ardd a’u defnyddio i wneud eich pridd eich hun.  Didolwch y priddoedd gan ddefnyddio’s prawf dwylo brwnt! Ar gael drwy’r flwyddyn

Planhigion mewn Meddyginiaeth

A yw planhigion yn dal y gyfrinach i drin ganser? Beth yw’r cysylltiad rhwng Clefyd Alzheimer a chennin pedr? Archwiliwch hanes defnyddio planhigion mewn meddyginiaeth o Feddygon Myddfai i’r cyfnod presennol. Darganfyddwch y dyddiadau arbennig yn natblygiad meddyginiaethau, a’r cysylltiad rhwng chwedlau a gwyddonieath fodern. Ar gael drwy’r flwyddyn

Y Rhandir – Tyfu’n Llwyddiannus

Beth sy’n gwneu gwrtaith da? Pam ddylwn ni blannu rhes of foron I gyfeiriad gogledd-de? Sut all i ddelio’n ddiogel â’r malwod du ‘na? Mae’r rhaglen newydd ymarferol hon yn sicrhau bod disgyblion yn cynllunio ar gyfer llwyddiant yn eu rhandir – flwyddyn ar ôl blwyddyn. Byddan nhw’n dysgu sut i gynllunio’u rhandiroedd a chlymu’r gwiethgareddau i’r flwyddyn academaidd, sut i wneud gwrtaith llwyddiannus, a’i ddefnyddio mewn system gylchdroi cnydau sylfaenol, ynghyd â sut i ymdopi â phlâu. Bydd cyfle gyda’n nhw hefyd i ddysgu technegau garddwriaethol da, fel hau hadau’n llwyddiannus a’u trawsblannu. Os y’ch chi’n gosod rhandir mewn ysgol, neu eisiau gwybod sut i gael fwy o lwyddiant yn eich gofod presennol – dyma’r rhaglen i chi. Ar gael drwy’r flwyddyn

Beth ar y Ddaear yw Cynaliadwyedd?

Beth ydd yn gwneud disnesydd gweithredol? Mae’r gweithdy heriol hwn yn archwilio  agweddau gwahanol ar y  gynaliadwyedd, y materion y dylwn ni ymwneud â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy. Pwysleisia i ddisgyblion bod eu penderfyniadau yn cyfrif. Ar gael drwy’r flwyddyn

Llwybr Technoleg Wyrdd

Sut allwn ni ddefnyddko planhigion i wresogi’n Ty Gwydr Mawr, a glanhau ein dwr? Mae’n llwybr yn archwilio sut mae’r Ardd wedi gwneud dewisiadau i sicrhau ein bod yn minimeiddio ein heffaith amgylcheddol ar y blaned Ddaear, ac yn disgrifio eich rôl yn y Rhaglen Cadwraeth Planhigion Byd Eang. Rydyn ni’n herio disgyblion i ystyried pa ddewisiadau bob dydd y gallan nhw eu gwneud yn yr ysgol a gartre i ymuno â ni i geisio byw’n fwy cynaliadwy. Mae’r rhaglen hon yn gefnogaeth werthfawr i ysgolion sy’n dilyn y Cynllun Eco Ysgolion. Ar gael drwy’r flwyddyn

Masnach Deg

Beth ydyw e, a pham y dylwn ni ymrwymo ag e? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, mae’r gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchydd a’r cwsmer ac yn delio â materion megis anghydraddoldeb, marchnadoedd byd eang a grym cwsmeriaid. Mae hyn yn archwilio’n weithredol y cysyniad o “Meddyliwch yn Fyd Eang. Gweithredwch yn Lleol’. Ar gael drwy’r flwyddyn

Gwastraff ac Ailgylchu

Pam ry’n ni’n ailgylchu ein gwastraff? Beth sy’n digwydd i’r sbwriel a gladdwyd? Dewch i ddysgu pam ein bod ni’n  ailgylchu ein gwastraff, a sut y mae’n digwydd. Gwnewch offeryn gerddorol o sbwriel ac ewch ag ef yn ôl i’r ysgol. Ar gael drwy’r flwyddyn

Y Byd Mewn Pic ar y Maen

Beth yw tarddiad Pice Bach? Cymrwch olwg ar fwydydd traddodiadol Cymru megis Bara Brith a Phice ar y Maen, edrychwch ar ryseitiau a’r cynhwysion mewn basged siopa. Coginiwch Bice Bach a darganfyddwch o ble mae’r cynhwysion yn dod, a faint o belter y maen’n nhw wedi teithio. Ar gael drwy’r flwyddyn

Llongddrylliedig

Sut fyddai hi i gael eich gadael ar Ynys anghyfannedd yn disgwyl cael eich achub? Ble fyddech chi’n dod o hyd i ddwr a bwyd? A allech chi adeiladu lloches? Mae’r rhaglen newydd hon yn defnyddio ‘chwarae rhannau’ ac ardaloedd o’r Ardd Fotaneg er mwyn creu Ynys, lle y gosodir her i’r disgyblion ddod o hyd i ddwr, adeiladu lloches, a chynnau tân, er mwyn goroesi tra’n disgwyl achubiaeth. Mae’n trafod sut y gall eitemau y’u ‘hadferwyd’ fod yn ddefnyddiol, a pha ffynonellau bwyd sydd ar gael er mwyn gwella’r tebygolrwydd o oroesi. Ar gael Mawrth -Hydref

Troedio’r Ddaear

Pam fod dail yn dod mewn siapiau gwahanol, a pham fod rhisg mor arw? Sut mae anifeiliaid yn dod o hyd i fwyd? Trwy gyfrwng gemau a gweithgareddau heriol, mae plant yn defnyddio’u synhwyrau i archwilio byd natur.  Maer’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer adeilu hunan-barch a sgiliau llythrennedd. Mae ‘Troedio’r Ddaear’wedi’i defnyddio gydol y DG, Ewrop a’r Unol Daleithiau i gyflwyno plant i ryfeddodau byd natur. Ar gael drwy’r flwyddyn

Dianc ar Rafft

A allwch chi gynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio’r deunyddiau naturiol o gwmpas yr Ardd yn unig fydd yn gallu cario grawnwinen i lawr y ffrwd 200 metr a’i harbed rhag iddi gael ei gwasgu’n sudd? Bydd y gweithdy hwyliog ac ymarferol hwn yn galluogi’r disgyblion i brofi eu cynlluniau. Ar gael drwy’r flwyddyn Rhaglenni Tymhorol

Milltiroedd Bwyd Cacen Nadolig

Faint mor bell y mae’ch Cacen Nadolig wedi teithio? Cymerwch olwg ar fasged siopa Nadolig a darganfod pa mor bell y teithiodd eich cynhwysion bwyd Nadolig. Darganfyddwch eu tarddiadau a’u cysylltiadau gyda phlanhigion ar draws y byd. Meddyliwch am effaith amgylcheddol milltiroedd bwyd, yr opsiynau ar gyfer masnach deg a chymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau. Ar gael Tachwedd – Rhagfyr

Taith Haf Diwedd Blwyddyn

Dathlwch yr haf gyda’ch  blwyddyn ysgol neu’r ysgol gyfan. Fe allwn ni eich helpu i gynllunio diwrnod llawn hwyl yn yr Ardd sy’n cynnwys taith ar ein trên enwog ar draws y tir sy’n cael ei yrru gan saim sglodion wedi’i ailgylchu.

Rhaglenni Unigol

Gallwn ddarparu rhaglenni i gwrdd â’ch anghenion. Am fwy o wybodaeth neu i siarad ag athro ffoniwch y Swyddfa Addysg ar 01558 667154 neu e-bostiwch nancy.hardy@gardenofwales.org.uk