Darllenwch ein Cylchlythyr Ysgolion Tymor y Gaeaf 2013

Os hoffech chi wybod sut mae ein rhaglenni yn gysylltiedig â’r cwricwlwm, edrychwch ar ein Rhaglen Cysylltiadau Cwricwlwm.

Dyma’r rhaglenni rheolaidd yr ydym yn eu cynnig.

Antur Tedwen

Yn y rhaglen hynod o boblogaidd hon, rydyn ni’n gwahodd tedis eich plant i ymuno â Tedwen ar antur trwy’r dolydd a’r coedwigoedd i ddarganfod y Pwll Cudd. Ar yr antur hon, bydd y plant yn darganfod anifeiliaid cyfeillgar eraill a fydd yn eu haddysgu sut i oroesi yn yr Ardd trwy ddod o hyd i fwyd, diod a chysgod. Byddwn ni hyd yn oed yn canu amdano!

Ar gael drwy’r flwyddyn

Antur NEWYDD Tedwen

Dewch i weld Tedwen ac ymuno un ei hantur wrth iddi chwilio’r Ardd am ffrind arbennig!  Mae’r rhaglen newydd hon wedi’i chynllunio er mwyn cyflwyno plant i wahanol fathau o berthnasau trwy ddefnyddio’r cymeriadau o anturiaethau poblogaidd Tedwen.  Mae’n archwilio unigedd, bwlio, rhannu a chyfeillgarwch mewn ffordd ddiogel a rhadlon.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Ry’n ni’n mynd ar Helfa Arth

Archwiliwch rannau’r Ardd wrth i chi hela’r arth anodd ei ddal hwn! Caiff y plant eu herio i ddefnyddio eu synhwyrau wrth fynd ar antur o amgylch yr Ardd gan ddod â’r stori hon yn fyw.

*Nodwch nad yw’r rhaglen hon, er ei bod hi wedi seilio ar y llyfr, yn ceisio ei ail-greu, ac felly bydd yr Helfa Arth yn wahanol i’r cyhoeddiad gwreiddiol.  Ry’n ni’n defnyddio’n mannau awyr agored i ddweud ein stori, ond os yw’r tywydd yn wael byddwn ni’n mynnur’r hawl i symud y stori dan dô

Ar gael drwy’r flwyddyn

Hau a Thyfu

Beth yw hedyn?

Beth sy’n ei wneud yn arbennig?

Pam eu bod nhw’n dod mewn cynifer o wahanol mathau a meintiau?

Dysgwch am hadau a sut mae planhigion yn dechrau tyfu. Bydd cyfle gan ddisgyblion i edrych y tu fewn i hedyn ac ateb y cwestiynau hyn.  Byddan nhw’n gwneud potiau papur a phlannu hadau i’w tyfu nôl yn yr ysgol.

Mae’r rhaglen hon yn cefnogi rhaglen bwyta’n iach ysgolion, rhaglen ailgylchu Eco ‘Sgolion ac mae’n annog plant i dyfu planhigion ar gyfer bywyd gwyllt.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Tymhorau yn yr Ardd

Ymwelwch â’r Ardd i brofi dechrau’r tymhorau ac i ddysgu am yr anifeiliaid a’r planhigion sy’n ymddangos i ddathlu eu cyrhaeddiad. Mae’r Ardd yn fwrlwm o liwiau, aroglau a seiniau. Mae’r gweithgareddau a’r gemau yn helpu’r plant i brofi’r hud – beth bynnag fo’r tywydd.

Tro Trwy’r Dŵr

Pam fod brigau’n arnofio a cherrig yn suddo?

Pam fod dwr yn llifo, a beth sy’n gwneud i bwll ddiflannu mewn heulwen?

Profwch ddŵr yn ei holl ogoniant! Dyma ddiwrnod diogel a chyffrous yn yr Ardd sy’n cynnwys archwilio ffynhonnau, rhaeadrau, cornentydd, pyllau, llynnoedd a cherfluniau dŵr. Archwiliwch briodoleddau dwr, a pham y mae ei angen ar gyfer bywyd.

Ar gael o Fawrth i Hydref

 Pastai mwd a phethau gwinglyd

Beth sy’n cripian drwy’r gwair, a beth sy’n gwneud y swn hwnnw?

Beth sy’n rhedeg i fyny’r goeden honno?

Drwy stori a chwarae rhannau, darganfyddwch rai o’r ffyrdd y mae gwahanol fwystfilod bychain ac anifeiliaid eraill yn byw ac yn goroesi yn ein coetiroedd.  Byddan nhw’n gwneud gweoedd, ffeuau, chwarae gêm ccuddliwio, a gwneud anifeiliaid gan ddefnyddio mwd fel eu clau modelu!

Ar gael o Fawrth I Hydref

Rhaglenni Tymhorol

Nadolig o Ofalu a Rhannu

A fydd gan y Robin Goch ddigon i’w fwyta ar ddydd Nadolig?

Gan edrych ar bethau byw yn eu hamgylchedd eu hun ac mewn cyd-destun tymhorol, darganfyddwch sut i helpu’r Robin Goch a’i ffrindiau i oroesi’r gaeaf.

Crefftau’r Nadolig

Dewch i wneud Addurniadau’r Nadolig o ddefnyddiau naturiol a dysgu am wreiddiau rhai o’n traddodiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Gwneud y mwyaf o’ch ymweliad

Yn ogystal â rhaglen a addysgir,

Fe welwch y tŷ gwydr sydd â’r rhychwant sengl mwyaf yn y byd.

Profwch hinsawdd drofannol.

Ymwelwch â’r siop a’r Oriel Gelf.

Ewch i’r Wenynfa i weld y gwenyn.

Ewch ar Daith Gerdded yng Nghefn Gwlad Cymru.

Dewch â chinio iach a ellir ei ailgylchu.