Cylchlythyr

Os hoffech chi wybod sut mae ein rhaglenni yn gysylltiedig â’r cwricwlwm, edrychwch ar ein Rhaglen Cysylltiadau Cwricwlwm. Dyma’r rhaglenni rheolaidd yr ydym yn eu cynnig.

Llwybrau i Fathemateg

Defnyddiwch yr amgylchfyd naturiol yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru fel man dechrau ar gyfer cymhwysiadau ymarferol o ddysgu Mathemateg.

Antur Tedwen

Yn y rhaglen hynod o boblogaidd hon, rydyn ni’n gwahodd tedis eich plant i ymuno â Tedwen ar antur trwy’r dolydd a’r coedwigoedd i ddarganfod y Pwll Cudd. Ar yr antur hon, bydd y plant yn darganfod anifeiliaid cyfeillgar eraill a fydd yn eu haddysgu sut i oroesi yn yr Ardd trwy ddod o hyd i fwyd, diod a chysgod. Byddwn ni hyd yn oed yn canu amdano! Ar gael drwy’r flwyddyn

Antur NEWYDD Tedwen

Dewch i weld Tedwen ac ymuno un ei hantur wrth iddi chwilio’r Ardd am ffrind arbennig!  Mae’r rhaglen newydd hon wedi’i chynllunio er mwyn cyflwyno plant i wahanol fathau o berthnasau trwy ddefnyddio’r cymeriadau o anturiaethau poblogaidd Tedwen.  Mae’n archwilio unigedd, bwlio, rhannu a chyfeillgarwch mewn ffordd ddiogel a rhadlon. Ar gael drwy’r flwyddyn

Ry’n ni’n mynd ar Helfa Arth

Archwiliwch rannau’r Ardd wrth i chi hela’r arth anodd ei ddal hwn! Caiff y plant eu herio i ddefnyddio eu synhwyrau wrth fynd ar antur o amgylch yr Ardd gan ddod â’r stori hon yn fyw. *Nodwch nad yw’r rhaglen hon, er ei bod hi wedi seilio ar y llyfr, yn ceisio ei ail-greu, ac felly bydd yr Helfa Arth yn wahanol i’r cyhoeddiad gwreiddiol.  Ry’n ni’n defnyddio’n mannau awyr agored i ddweud ein stori, ond os yw’r tywydd yn wael byddwn ni’n mynnur’r hawl i symud y stori dan dô Ar gael drwy’r flwyddyn

Hau a Thyfu

Beth yw hedyn? Beth sy’n ei wneud yn arbennig? Pam eu bod nhw’n dod mewn cynifer o wahanol mathau a meintiau? Dysgwch am hadau a sut mae planhigion yn dechrau tyfu. Bydd cyfle gan ddisgyblion i edrych y tu fewn i hedyn ac ateb y cwestiynau hyn.  Byddan nhw’n gwneud potiau papur a phlannu hadau i’w tyfu nôl yn yr ysgol. Mae’r rhaglen hon yn cefnogi rhaglen bwyta’n iach ysgolion, rhaglen ailgylchu Eco ‘Sgolion ac mae’n annog plant i dyfu planhigion ar gyfer bywyd gwyllt. Ar gael drwy’r flwyddyn

Tymhorau yn yr Ardd

Ymwelwch â’r Ardd i brofi dechrau’r tymhorau ac i ddysgu am yr anifeiliaid a’r planhigion sy’n ymddangos i ddathlu eu cyrhaeddiad. Mae’r Ardd yn fwrlwm o liwiau, aroglau a seiniau. Mae’r gweithgareddau a’r gemau yn helpu’r plant i brofi’r hud – beth bynnag fo’r tywydd.

Tro Trwy’r Dŵr

Pam fod brigau’n arnofio a cherrig yn suddo? Pam fod dwr yn llifo, a beth sy’n gwneud i bwll ddiflannu mewn heulwen? Profwch ddŵr yn ei holl ogoniant! Dyma ddiwrnod diogel a chyffrous yn yr Ardd sy’n cynnwys archwilio ffynhonnau, rhaeadrau, cornentydd, pyllau, llynnoedd a cherfluniau dŵr. Archwiliwch briodoleddau dwr, a pham y mae ei angen ar gyfer bywyd. Ar gael o Fawrth i Hydref

 Pastai mwd a phethau gwinglyd

Beth sy’n cripian drwy’r gwair, a beth sy’n gwneud y swn hwnnw? Beth sy’n rhedeg i fyny’r goeden honno? Drwy stori a chwarae rhannau, darganfyddwch rai o’r ffyrdd y mae gwahanol fwystfilod bychain ac anifeiliaid eraill yn byw ac yn goroesi yn ein coetiroedd.  Byddan nhw’n gwneud gweoedd, ffeuau, chwarae gêm ccuddliwio, a gwneud anifeiliaid gan ddefnyddio mwd fel eu clau modelu! Ar gael o Fawrth I Hydref

Rhaglenni Tymhorol

Nadolig o Ofalu a Rhannu

A fydd gan y Robin Goch ddigon i’w fwyta ar ddydd Nadolig? Gan edrych ar bethau byw yn eu hamgylchedd eu hun ac mewn cyd-destun tymhorol, darganfyddwch sut i helpu’r Robin Goch a’i ffrindiau i oroesi’r gaeaf.

Crefftau’r Nadolig

Dewch i wneud Addurniadau’r Nadolig o ddefnyddiau naturiol a dysgu am wreiddiau rhai o’n traddodiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd.

Gwneud y mwyaf o’ch ymweliad

Yn ogystal â rhaglen a addysgir, Fe welwch y tŷ gwydr sydd â’r rhychwant sengl mwyaf yn y byd. Profwch hinsawdd drofannol. Ymwelwch â’r siop a’r Oriel Gelf. Ewch i’r Wenynfa i weld y gwenyn. Ewch ar Daith Gerdded yng Nghefn Gwlad Cymru. Dewch â chinio iach a ellir ei ailgylchu.