‘Diddorol dros ben ac yn llawn gwybodaeth, a’r wybodaeth honnon’n fyfredol.  Roedd y daith dywsedig gan Jane yn dda iawn’.  Ysgol Bishop Gore. Abertawe

Mae ein holl raglenni wedi’u cynllunio’n arbennig gennym i wella dysgu GTPM, y fframwaith sgiliau, ADSDB, Ysgolion Iach a/neu Eco-Ysgolion trwy brofiadau dysgu gweithredol.  Gallwn addasu unrhyw un o’n rhaglenni oddi wrth Gyfnodau Allweddol eraill er mwyn cyfarfod ag anghenion cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3.

Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol

Gan ddefnyddio microsgopeg a dyrannu blodau, archwiliwch y prif gamau cylchred bywyd planhigion blodeuol, gan gynnwys holl agweddau peillio, ffrwythloni ac egino. Dilynwch dyfiant hadblanhigyn, o’r camau llystyfiannol i aeddfedrwydd, cynhyrchu blodau, creu hadau a’u gwasgaru.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Bywyd mewn Pyllau

Archwiliwch gyd-ddibyniaeth organebau drwy archwilio ein hecosystemau dŵr croyw. Trwy gasglu ac adnabod anifeiliaid dŵr croyw o’n pyllau chwilota, bydd disgyblion yn darganfod sut mae gwahanol anifeiliaid yn symud, anadlu  a bwydo. Bydd y gwybodaeth a gesglir gan y disgyblion, ynghyd â deunydd gefnogol a ddarperir gennym ni, yn galluogi dosbarthiadau i ddychwelyd i’w hysgolion lle gallan nhw adeiladu cadwyni a rhwydeithiau bwydo, adeiladu pyramidiau ecolegol a diagramau llif ynni syml.

Ar gael Ebrill – Hydref

Addasiadau Planhigion

Sut mae planhigion wedi esblygu i ymdopi â gwahanol hinsoddau ar draws y blaned?

Pam fod rhai dail yn flewog, eu wynebau isel yn goch llachar, neu’n gwynto o gnawd  wedi pydru?

Beth yw esblygiad cydgyfeiriol?

Archwiliwch ein Tŷ Gwydr Mawr, y Tŷ Trofannol a’n gerddi addurniadol, er mwyn darganfod sut mae hinsoddau Canoldirol, trofannol a thymherus wedi effeithio ar gyfaddasiadau planhigion dros y miliena.

Ar gael drwy’r flwyddyn

 

Masnach Deg

Beth ydyw a pham y dylen ni ymwneud ag ef? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, mae’r gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchydd a’r cwsmer ac yn delio â materion megis anghydraddoldeb, marchnadoedd byd eang a grym cwsmeriaid. Mae hyn yn archwilio’n weithredol y cysyniad o “Meddyliwch yn Fyd Eang. Gweithredwch yn Lleol’.

Ar gael drwy’r flwyddyn

 

 

Cyflwyniad i Dechnegau Ecolegol

Dewch i ddysgu sut i ddefnyddio cwadratau a thrawsluniau er mwyn samplo’r dolydd blodau gwylltion yn ein Gwarchodfa Natur Waun Las, a chymryd taith dywysedig o amgylch rhai o’i 400 erw er mwyn edrych ar wahanol gynefinoedd a darganfod ychydig o’r bywyd gwyllt sy’n byw yno.   Bydd y rhaglen yn defnyddio geiriau allweddol, ac allweddau adnabod.

.Ar gael Ebrill – Medi

Beth ar y Ddaear yw Cynaladwyedd?

Mae’r gweithdy hwn yn archwilio gwahanol agweddau ar gynaladwyedd, y materion y mae angen i ni ymwneud â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy. Mae’n pwysleisio i ddisgyblion bod eu penderfyniadau yn cyfrif. O’i gyfuno â’r Llwybr Cynaladwyedd, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Llwybr Cynaladwyedd

Mynnwch daith o gwmpas yr ardd i edrych ar wahanol agweddau o ddatblygiad cynaladwyedd a sut yr ydym ni fel sefydliad yn mynd i’r afael â’r materion pwysig hyn ac yn minimeiddio unrhyw effeithiau negyddol. O’i gyfuno â’r rhaglen ‘Beth ar y Ddaear yw Cynaladwyedd?’ mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Planhigion a Meddyginiaeth Trwy’r Oesoedd

Darganfyddwch hanes meddyginiaeth a’r rôl bwysig y mae planhigion wedi’i chwarae yn yr hanes hwn. Bydd disgyblion yn darganfod y prif ddatblygiadau diwylliannol a gwyddonol allweddol, o’r cyfnod canoloesol hyd at y cyfnod modern, sy wedi arwain at wellhad clefydau a gwell dealltwriaeth o’r angen i hyrwyddo iechyd da. Gan ddefnyddio arddangosfa Meddygon Myddfai a Neuadd a Gardd yr Apothecari, archwiliwch ddatblygiad meddyginiaeth trwy’r oesoedd.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Dihangfa Grawnwinen

Allwch chi gynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio’r deunyddiau naturiol o gwmpas yr Ardd yn unig fydd yn gallu cario grawnwinen i lawr y ffrwd 200 metr a’i harbed rhag iddi gael ei gwasgu’n sudd. Mae’r gweithgaredd ymarferol hwn yn ardderchog ar gyfer datrys problemau a datblygu sgiliau. Fe ellir ei ddefnyddio fel rhan o’r Cwrs Dylunio a Thechnoleg neu fel gweithgaredd ychwanegol llawn hwyl i unrhyw un o’r rhaglenni eraill a gynigir.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Celf Amgylcheddol

Gall disgyblion ddod i greu darnau darfodedig o gelf amgylcheddol sy’n eu helpu hwy i feddwl am y byd naturiol a’u lle o’i fewn. Wrth gael eu hysbrydoli gan weithiau pobol megis Tim Pugh ac Andy Goldsworthy, bydd disgyblion yn cael y cyfle i gynllunio ac adeiladu darn o gelf gan ddefnyddio deunyddiau y deuir o hyd iddynt yn naturiol o gwmpas yr Ardd.  Yr ydym yn annog disgyblion ac athrawon i ddod a chamerâu i dynnu lluniau o’r darnau hynny a gwaith celf arall o gwmpas yr Ardd.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Bwyd a Milltiroedd Bwyd

Beth yw effaith amgylcheddol siopa wythnosol nodweddiadol? Bydd y rhaglen hon yn codi ymwybyddiaeth disgyblion o faterion lleol a byd eang, yn faterion dynol ac amgylcheddol, sy’n effeithio’r bwyd y byddwn yn ei brynu. Gan ddefnyddio casgliadau planhigion economaidd yr Ardd, daw disgyblion i weld ble a sut y cynhyrchir eu bwyd ac fe’u hysgogir i feddwl am y dewisiadau moesegol ac amgylcheddol sy’n agored iddynt.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Ymweliadau Grŵp Hunan-Dywys

Daeth yr Ardd yn lleoliad poblogaidd iawn ar gyfer prosiectau celf ac ar gyfer ysgrifennu creadigol a barddoniaeth. Mae harddwch yr Ardd ac arwyddocâd byd eang ein gwaith cadwraeth yn darparu amgylchedd cyffrous a dilys i ddisgyblion i fod yn rhan o ddehongliad creadigol o’r Ardd.

Gall ysgolion ddod fel grŵp hunan-dywys ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, rhai ohonyn nhw wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfeydd Celf neu lwybrau ymwelwyr tymhorol sy wedi’u cysylltu â’n casgliadau o blanhigion.

Yn dod cyn bo hir

Gweithdy Technoleg Werdd