Dyma raglenni rheolaidd ar gyfer Cyfnod Allweddol 4.

Masnach Deg

Beth ydyw a pham y dylen ni ymwneud ag ef? Gan ddefnyddio casgliadau planhigion yr Ardd, mae’r gweithdy heriol hwn yn cysylltu’r cynhyrchydd a’r cwsmer ac yn delio â materion megis anghydraddoldeb, marchnadoedd byd eang a grym cwsmeriaid. Mae hyn yn archwilio’n weithredol y cysyniad o “Meddyliwch yn Fyd Eang. Gweithredwch yn Lleol’. Ar gael drwy’r flwyddyn

Cylchred Bywyd Planhigion Blodeuol

Gan ddefnyddio microsgopeg a dyrannu blodau archwiliwch y prif gamau yng nghylchred bywyd planhigion blodeuol i gynnwys pob agwedd ar beillio, ffrwythloni ac egino. Dilynwch dyfiant yr eginblanhigyn, trwy gamau llystyfol i aeddfedrwydd, cynhyrchu blodyn, ffurfio had a gwasgariad Ar gael drwy’r flwyddyn

Bywyd mewn Pyllau

Ymchwiliwch gyd-ddibyniaeth organebau trwy archwilio ein hecosystemau dŵr croyw. Trwy gasglu ac adnabod anifeiliaid dŵr croyw o’n pyllau trochi, bydd disgyblion yn darganfod sut mae gwahanol anifeiliaid yn symud, anadlu  a bwydo. Bydd y wybodaeth a gesglir gan y disgyblion, ynghyd â deunydd cefnogol a ddarperir gennym ni, yn galluogi dosbarthiadau i ddychwelyd i’r ysgol lle gallan nhw adeiladu cadwyni bwyd a gweoedd, adeiladu pyramidiau ecolegol a diagramau llif egni syml. Ar gael Ebrill – Hydref

Dangosyddion Llygredd

Mae’r rhaglen ddwbl hon yn ymchwilio i lygredd aer a dŵr. Bydd disgyblion yn ymchwilio ffactorau biotig megis cennau ac anifeiliaid di asgwrn cefn dŵr croyw, a ffactorau abiotig i fesur ansawdd y dŵr megis pH, tymheredd, dargludedd a lefelau 02. Cefnogir y wybodaeth a gesglir ganddynt ar y diwrnod gan ddeunydd cefnogol i chi eu ddefnyddio nôl yn y dosbarth yn eich ysgol. Ar gael drwy’r flwyddyn

Astudiaethau Maes Ecolegol

Gan ddefnyddio technegau astudiaeth maes megis samplo cwadrad ar hap a thrawsluniau, bydd disgyblion yn defnyddio ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, i ymchwilio’r gwahaniaethau mewn amrywiaethau porfeydd blodau gwyllt organig o’u cymharu â dolydd ewtroffig sy’n cael eu amaethu’n ddwys. Gallai hyn gynnwys cymhariaeth rhwng ecosystemau daearol a dŵr croyw os bydd angen. Cefnogir y wybodaeth a gesglir ganddynt ar y diwrnod gan ddeunydd cefnogol i chi eu ddefnyddio nôl yn y dosbarth yn eich ysgol. Ar gael Ebrill – Medi

Addasiadau Planhigion

Sut mae planhigion wedi esblygu i ymdopi â gwahanol hinsoddau ar draws y blaned? Pam fod gan rai ddail blewog neu ochrau isaf o liw coch llachar neu’n arogli fel pysgod wedi pydru? Beth yw esblygiad cydgyfeiriol? Archwiliwch ein Tŷ Gwydr Mawr, y Tŷ Trofannol a’r gerddi addurnol i ddarganfod sut mae hinsoddau Canoldirol, trofannol a thymherus wedi effeithio ar addasiadau planhigion dros fil o flynyddoedd Ar gael drwy’r flwyddyn

Beth ar y Ddaear yw Cynaladwyedd?

Mae’r gweithdy hwn yn archwilio gwahanol agweddau ar gynaladwyedd, y materion y mae angen i ni ymwneud â nhw a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’n dyfodol cynaliadwy. Mae’n pwysleisio i ddisgyblion bod eu penderfyniadau yn cyfrif. O’i gyfuno â’r Llwybr Cynaladwyedd, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Ar gael drwy’r flwyddyn

Llwybr Cynaliadwyedd

Mynnwch daith o gwmpas yr ardd i edrych ar wahanol agweddau o ddatblygiad cynaladwyedd a sut yr ydym ni fel sefydliad yn mynd i’r afael â’r materion pwysig hyn ac yn minimeiddio unrhyw effeithiau negyddol. O’i gyfuno â’r rhaglen ‘Beth ar y Ddaear yw Cynaladwyedd?’ mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Ar gael drwy’r flwyddyn

Planhigion a Meddyginiaeth Trwy’r Oesoedd

Darganfyddwch hanes meddyginiaeth a’r rôl bwysig y mae planhigion wedi’i chwarae yn yr hanes hwn. Bydd disgyblion yn darganfod y prif ddatblygiadau diwylliannol a gwyddonol allweddol, o’r cyfnod canoloesol hyd at y cyfnod modern, sy wedi arwain at wellhad clefydau a gwell dealltwriaeth o’r angen i hyrwyddo iechyd da. Gan ddefnyddio arddangosfa Meddygon Myddfai a Neuadd a Gardd yr Apothecari, archwiliwch ddatblygiad meddyginiaeth trwy’r oesoedd. Ar gael drwy’r flwyddyn

Dihangfa Grawnwinen

Allwch chi gynllunio ac adeiladu rafft gan ddefnyddio’r deunyddiau naturiol o gwmpas yr Ardd yn unig fydd yn gallu cario grawnwinen i lawr y ffrwd 200 metr a’i harbed rhag iddi gael ei gwasgu’n sudd. Mae’r gweithgaredd ymarferol hwn yn ardderchog ar gyfer datrys problemau a datblygu sgiliau. Fe ellir ei ddefnyddio fel rhan o’r Cwrs Dylunio a Thechnoleg neu fel gweithgaredd ychwanegol llawn hwyl i unrhyw un o’r rhaglenni eraill a gynigir. Ar gael drwy’r flwyddyn

Celf Amgylcheddol

Gall disgyblion ddod i greu darnau darfodedig o gelf amgylcheddol sy’n eu helpu hwy i feddwl am y byd naturiol a’u lle o’i fewn. Wrth gael eu hysbrydoli gan weithiau pobol megis Tim Pugh ac Andy Goldsworthy, bydd disgyblion yn cael y cyfle i gynllunio ac adeiladu darn o gelf gan ddefnyddio deunyddiau y deuir o hyd iddynt yn naturiol o gwmpas yr Ardd.  Yr ydym yn annog disgyblion ac athrawon i ddod a chamerâu i dynnu lluniau o’r darnau hynny a gwaith celf arall o gwmpas yr Ardd. Ar gael drwy’r flwyddyn

Bwyd a Milltiroedd Bwyd

Beth yw effaith amgylcheddol siopa wythnosol nodweddiadol? Bydd y rhaglen hon yn codi ymwybyddiaeth disgyblion o faterion lleol a byd eang, yn faterion dynol ac amgylcheddol, sy’n effeithio’r bwyd y byddwn yn ei brynu. Gan ddefnyddio casgliadau planhigion economaidd yr Ardd, daw disgyblion i weld ble a sut y cynhyrchir eu bwyd ac fe’u hysgogir i feddwl am y dewisiadau moesegol ac amgylcheddol sy’n agored iddynt. Ar gael drwy’r flwyddyn

Hamdden a Thwristiaeth

Fel un o’r prif atyniadau i dwristiaid yn Ne Cymru, mae’r Ardd yn ffactor bwysig yn economi’r ardal. Caiff y disgyblion y cyfle i ymchwilio i wasanaethau ymwelwyr, lletygarwch corfforaethol, iechyd a diogelwch, cynnal a chadw, addysg, cydlynu gwirfoddolwr, manwerthu a marchnata. Fe wnan nhw hyn trwy siarad ag aelodau allweddol o’n staff. Ar gael drwy’r flwyddyn

Ymweliadau Grŵp Hunan Dywys

Daeth yr Ardd yn lleoliad poblogaidd iawn ar gyfer prosiectau celf ac ar gyfer ysgrifennu creadigol a barddoniaeth. Mae harddwch yr Ardd ac arwyddocâd byd eang ein gwaith cadwraeth yn darparu amgylchedd cyffrous a dilys i ddisgyblion i fod yn rhan o ddehongliad creadigol o’r Ardd. Gall ysgolion ddod fel grŵp hunan-dywys ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, rhai ohonyn nhw wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfeydd Celf neu lwybrau ymwelwyr tymhorol sy wedi’u cysylltu â’n casgliadau o blanhigion neu drefnu taith dan ein Tŷ Gwydr Mawr i ddarganfod sut mae’r adeilad eiconig a chynaliadwy hwn yn gweithredu.

 Yn dod cyn bo hir

Gweithdy Technoleg Werdd