Yn ogystal â’r rhaglenni sydd ar gael i Gyfnod Allweddol 4 y gellir eu haddasu ar gyfer disgyblion ôl 16, gallwn hefyd gynnig y rhaglenni hyn ar gyfer Lefel A/Uwch-gyfrannol.

Astudiaeth Ecoleg a Gwaith Maes

Gan ddefnyddio technegau gwaith maes fel samplo cwadrat ar hap, bydd disgyblion yn defnyddio ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn Waun Las i archwilio’r gwahaniaethau a’r amrywiaethau rhwng dolydd blodau gwylltion organig i’w cymharu â dolydd ewtropig a ffermir yn ddwys.   Gall hwn gynnwys cymharu ecosystemau daearol â dŵr ffres, os oes ei angen.  Gallwn drefnu archwiliadau i astudio un cynefin yn fanwl, neu gymharu dau gynefin, gan ddelio â thechnegau ecolegol, cadwraeth, a materion yn ymwneud â datblygu cynaliadwyiaeth sy’n gysylltiedig â rheoli cefn gwlad Cymru yn y dyfodol.   Cefnogir y wybodaeth a gesglir ar y diwrnod gan ddeunydd wrth gefn y gellwch ei ddefnyddio yn y stafell ddosbarth yn eich ysgol ar gyfer astudiaethau ecolegol a/neu ddadansoddiad analytig.

Ar gael Ebrill – Medi

Datblygu Cynaliadwy a’r Defnydd o Dechnolegau Gwyrdd.

Fel sefydliad Cymreig eiconig, disgwylir inni weithredu mewn modd cynaliadwy ym mhob gweithred.  Ry’n ni felly yn le ardderchog i ddod i ddysgu am ddatblygu cynaliadwy.  Defnyddiwch yr Ardd Fotaneg i helpu disgyblion ddeall datblygu cynaliadwy ymarferol – trafodir materion allweddol fel ailgylchu, ynni adnewyddol, cadwraeth dŵr, defnyddio deunydd, a chael gwared â dŵr, wrth i ddisgyblion ddilyn llwybr technoleg werdd o amgylch yr Ardd.  Mae trafod dulliau amgen yn eu harwain at ystyried y dewisiadau y byddan nhw’n eu gwneud yn eu bywydau, a sut y bydd y rhain yn effeithio ar eu dyfodol.  (Gweler Cyfnod Allweddol 4 am raglenni tebyg i hwn).

Ar gael drwy’r flwyddyn

Teithio a Thwristiaeth

Fel cyrchfan bwysig i eco-ymwelwyr i Dde Cymru, mae’r Ardd yn ffactor bwysig yn economi’r ardal.  Gall disgyblion archwilio i wasanaethau ymwelwyr, lletygarwch corfforaethol, iechyd a diogelwch, cynnal a chadw, addysg, cydlynu gwirfoddolion, gwerthiant adwerthu, marchnata, proffil ymwelwyr ac opsiynau teithio.  Byddan nhw’n gwneud hyn drwy siarad ag aelodau allweddol o’r staff, ac hefyd gwneud arolygon gydag ymwelwyr.

Ar gael drwy’r flwyddyn

Os hoffech ddod â’ch disgyblion i’r Ardd ond na allwch ddod o hyd i raglen neu gwrs sy’n addas ichi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda a byddwn ni’n falch i addasu rhywbeth ar eich cyfer.   Naill ai galwch Kay Bailey ar 01558 667150, neu e-bostiwch kay.bailey@gardenofwales.org.uk

Ry’n ni hefyd yn cynnig cyfleoedd gwaith ar gyfer disgyblion Lefel A/Uwch-gyfrannol.  Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â Kay ar y manylion uchod.