Global dance and World Music weekend

Global dance and World Music weekend

There’s a weekend of wonderful music and dance from around the globe at the National Botanic Garden of Wales, July 19-20.

On the Saturday (19th), the ever popular International Day of Dance takes place with visiting troupes from Petrozavodsk, Karelia in Russia; County Cork in Ireland; as well as much closer to home – Dawnswyr Llanarthne – and all over Wales.

Always a colourful and entertaining spectacle, dancers will be strutting their stuff in various venues across the Garden, starting off with a mass procession up the Broadwalk at 10.30am.

For more details, visit www.gardenofwales.org.uk

The International flavour is every bit as strong on Sunday (20th) for the Garden’s ‘World Music’ day – Ffestiva!

Headlining this year’s festival are the awesome Burum, a six-piece band of virtuoso performers, who fuse high-quality jazz with Welsh folk to create a powerful and evocative sound.

They are supported by Rogara Khart, a Russian-style punk band from The Valleys. This theatrical and high-energy outfit, are loud, proud and out to make a party.

Kicking off the event in style are Wales’ premier samba band, Samba Galez, from Cardiff, who will make their way up the Broadwalk long walk in an unmissable opening ceremony. They will then give a thrilling display of drumming and dancing in Millennium Square.

You can get involved, too: head to the Great Glasshouse where the fantastic Nigerian-born Gbubemi Amas will be leading drum circles throughout the afternoon. Come and try your hand playing a djembe or conga, some percussion, or try on a tribal mask, and become part of the action.

For quieter moments, there will be acoustic music from Carmarthenshire’s own Klezmer (Jewish traditional) band, the Klezmic Rays, as well as other players and performers, all adding up to a day filled with music, colour and fun.

The Garden is open from 10am to 6pm. Admission is £8.50 for adults (£7 concessions), £4.50 for children with a family ticket (for 2 adults and up to 4 children) priced at £21. There is no additional charge for any of the dance or music activities.

For details about this and other events taking place at the National Botanic Garden, go to www.gardenofwales.org.uk email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149.

Penwythnos Dawnsio a Cherdd

Cynhelir penwythnos ryfeddol o gerddoriaeth a dawnsio byd-eang yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Orffennaf 19-20.

Ar Ddydd Sadwrn (19eg), bydd Diwrnod Rhyngwladol y Ddawns yn digwydd, sydd bob amser yn boblogaidd, gyda grwpiau’n ymweld o Petrozavodsk, Karelia, yn Rwsia; Swydd Corc yn Iwerdddon; ynghyd â rhai’n agos i gartre – Dawnswyr Llanarthne – a pharthau eraill o Gymru.

Mae’n olygfa liwgar a difyr bob blwyddyn, gyda’r dawnswyr wrthi mewn lleoliadau amrywiol o amgylch yr Ardd, gan ddechrau gyda phawb yn gorymdaith ar hyd y Rhodfa am 10.30yb.

Am fwy o fanylion, ewch i www.gardenofwales.org.uk Mae’r naws ryngwladol yr un mor gryf y diwrnod canlynol ar Ddydd Sul (20fed) ar gyfer diwrnod ‘Cerddoriaeth Ryngwladol’ yr Ardd – Ffestifa! Prif berfformwyr yr Ŵyl eleni yw’r anhygoel Burum, band chwe darn o berfformwyr meistrolgar, sy’n cyfuno jas o ansawdd da â cherddoriaeth gwerin er mwyn creu sŵn grymus ac atgofus.

Fe’u cefnogir gan Rogara Khart, band pync o arddull Rwsiaidd, o’r Cymoedd. Mae’r grŵp theatraidd a llawn ynni hwn yn falch o’u tras ac yn ysu am ddechrau parti.

Yn dechrau’r digwyddiad, bydd prif fand samba Cymru, Samba Galez, o Gaerdydd, fydd yn gwneud ei ffordd ar hyd y Rhodfa mewn seremoni agoriadol bythgofiadwy.

Byddan nhw wedyn yn dawnsio ac yn drymio’n wefreidddiol yn Sgwâr y Mileniwm. Gallwch chi wneud eich rhan hefyd: ewch i’r Tŷ Gwydr Mawr ble fydd y rhyfeddol Gbubemi Amas, a anwyd yn Nigeria, yn arwain cylchoedd drymio trwy gydol y prynhawn.

Dewch i roi cynnig ar chwarae’r djembe neu’r conga, a pheth offer taro, neu wisgo mwgwd llwythol a dod yn rhan o’r holl beth.

Ar gyfer y cyfnodau tawelach, bydd cerddoriaeth acwstig o’r band Klezmer (traddodiadol Iddewig) o Sir Gaerfyrddin, y Klezmic Rays, ynghyd â chwaraewyr a pherfformwyr eraill, fydd yn cyfrannu at ddiwrnod llawn o gerddoriaeth, lliw a hwyl.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh. Y tâl mynediad yw £8.50 i oedolion (£7 consesiynau), £4.50 i blant, gyda thocyn teulu (2 oedolyn ac hyd at 4 o blant) yn £21. Does dim tâl ychwanegol am unrhyw weithgaredd dawnsio a cherddorol.

Am fwy o fanylion am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.