Natasha joins global crime-fight

Natasha joins global crime-fight

A Welsh scientist has joined an international fight to halt illegal trafficking of endangered species. Dr Natasha de Vere, Head of Science at the National Botanic Garden of Wales, is in Kenya teaching DNA barcoding techniques to their top boffins so they can identify species from tiny samples in the investigation and prosecution of wildlife criminals. Dr. Natasha de VereNatasha, who led the team that last year made Wales the first country in the world to DNA barcode all its native flora, said: “Illegal poaching and  international trafficking in endangered species ranks among the largest of crimes, representing tens of billions of dollars per year. “Our part in this global effort is to visit six partner countries – starting in Nairobi – and pass on our barcoding skills.” She added: “Much of all the illegally smuggled contraband worldwide is plant material and special skills are needed to tell whether someone is passing off one substance as another, whether a substance is legal or if it is from a source that is rare and/or endangered.” Each of the countries involved, which include Kenya, Nigeria and Mexico – has identified 200 endangered species, protected by their national laws, as priorities for the project, which is being funded by Google. Thanks to Google Giving’s $3 million grant, the Smithsonian Institution for the Barcode of Wildlife Project (BWP) has put together an international team of scientists for this global crime-busting role. Natasha is teaming up with experts from all over the planet, including the world’s top taxonomists, experts at museum and herbarium collections, academic research lab and forensic lab workers, and wildlife forensic scientists. Editor’s notes: Google’s Global Impact Award Programme has granted US$3 million to the Consortium for the Barcode of Life (CBOL), Smithsonian Institution in Washington, DC, for a three-year pilot project to demonstrate the value of DNA barcoding for investigating and prosecuting wildlife crime. The project has three goals:

  1. Enable the partner countries to begin using DNA barcode data as evidence in their enforcement investigations and criminal prosecutions. The project will provide the training and technical support needed by laboratories, investigators and other enforcement officials as they test the use of DNA barcode evidence in their work.
  1. Create a public, free-to-use DNA barcode reference library of 2,000 CITES-listed species and 8,000 closely related and look-alike species. The library would be available to identify confiscated material using standard laboratory methods.
  2. Support efforts by partner countries to formally adopt, implement, and provide sustainable support for the use of DNA barcodes and other DNA evidence as standard tools in their efforts to fight wildlife crime.

Natasha yn ymladd yn erbyn troseddu byd-eang Mae gwyddonwraig o Gymru wedi ymuno ag ymdrech ryngwladol i atal masnachu anghyfreihlon mewn rhywogaethau o anifeiliaid sydd mewn perygl. Mae Dr Natasha de Vere, Pennaeth Gwyddoniaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yng Nghenia yn dysgu technegau codio-bar DNA i’w gwyddonwyr nhw yno, fel eu bod nhw’n gallu adnabod rhywogaethau oddi wrth samplau bychain, wrth ymchwilio i droseddwyr bywyd gwyllt a’u herlyn. Dywedodd Dr de Vere, a arweiniodd dîm y llynedd i sicrhau mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i godio-bar DNA ei holl flodau brodorol:  “Mae potsio anghyfreithlon a masnachu rhyngwladol mewn anifeiliaid sydd mewn perygl yn un o’r troseddau mwyaf, ac yn cynrychioli degau o filiynau o ddoleri’n  flynyddol.” “Ein rhan ni ni yn yr ymdrech hon yw ymweld â chwe o wledydd partneriaethol – gan ddechrau yn Nairobi – er mwyn trosglwyddo ein sgiliau codio-bar.” Ychwanegodd:  “Mae llawer o’r nwyddau gwaharddedig a smyglwyd yn anghyfreithlon yn fyd-eang yn blanhigion, ac mae angen sgiliau arbennig i ganfod a oes rhywun yn ceisio cuddio un eitem dan fantell eitem arall, p’un ai os yw’r eitem yn gyfreithlon neu’n deillio o ffynhonell sy’n brin a/neu mewn perygl.” Mae pob un o’r gwledydd yn y bartneriaeth, sy’n cynnwys Cenia, Nigeria a Mecsico, wedi dynodi 200 o rywogaethau sydd mewn perygl, sydd wedi eu hamddiffyn gan eu cyfreithiau cenedlaethol, fel blaenoriaethau ar gyfer y prosiect, sy’n cael ei gyllido gan Google.  Diolch i Goggle a roddodd grant o $3 miliwn, mae Sefydliad y Smithsonian yn Washington, D.C., ar ran y Prosiect Codio-Bar Bywyd Gwyllt, wedi tynnu at ei gilydd dîm rhyngwladol o wyddonwyr ar gyfer yr ymdrech fyd-eang hon yn erbyn troseddu. Mae Natasha yn ymuno â’r arbenigwyr hyn sy’n dod o bob rhan o’r blaned, gan gynnwys prif ddosbarthwyr y byd, arbenigwyr mewn casgliadau amgueddfeydd a llysieufeydd, ymchwilwyr mewn labordai academig a fforensig, a gwyddonwyr fforensig bywyd gwyllt. Nodyn i’r Golygydd: Mae Rhaglen Wobrwyo Effaith Byd-Eang Google wedi rhoi US$3 miliwn i’r Consortiwm Codio-Bar Bywyd (CCBB), Sefydliad y Smithsonian, Washington, D.C., ar gyfer prosiect peilot tair blynedd fydd yn arddangos gwerth codio-bar DNA ar gyfer ymchwilio i droseddu bywyd gwyllt a’i erlyn. Mae tair amcan gan y prosiect:

  1. Galluogi’r gwledydd yn y bartneriaeth i ddechrau defnyddio data codio-bar DNA fel tystiolaeth yn eu hymchwiliadau gorfodi a’u herlyniadau troseddol.   Bydd y prosiect yn darparu cefnogaeth hyfforddi a thechnegol sydd eu hangen gan labordai, ymchwilwyr a swyddogion gorfodi eraill, wrth iddyn nhw brofi’r defnydd o dystiolaeth codio-bar DNA yn eu gwaith.
  2. Creu llyfrgell gyfeiriadol o godau-bar DNA o 2000 o rywogaethau a restrwyd yn ôl eu dyfynebau, i’r cyhoedd ei defnyddio’n rhad ac am ddim.   Bydd y llyfrgell ar gael ar gyfer adnabod deunydd a atafaelwyd, gan ddefnyddio dulliau safonol labordy.
  3. Cefnogi ymdrechion gwledydd partneriaethol i fabwysiadu, gweithredu, a darparu cefnogaeth cynaliadwy yn ffurfiol, ar gyfer y defnydd o dystiolaeth codau-bar DNA fel rhan o’i hoffer safonol yn eu hymdrechion i frwydro yn erbyn troseddu bywyd gwyllt.

Comments are closed.