1.  Head Chef – full-time (part-time applications also considered see below) You will be dependable and reliable with excellent standards of food presentation and quality and astute commercial cost-control skills.  Your ability to continually raise standards and ensure high levels of customer satisfaction with the catering service will be important. Naturally someone who is well organised and adaptable, you will be good at juggling priorities while staying calm when under pressure, and will thrive in a busy environment. With well-developed people skills you will be ready to take responsibility and lead professional training and staff development in the kitchen. Core responsibilities will also include ensuring high levels of hygiene control, and health and safety. You will usually be required to work from 8.00am to 4.00pm on any five out of seven days, as required to ensure team cover. You must be available to work weekends, Bank Holidays, some evenings and special events.  The Garden is willing to consider making a number of part time appointments (at least 3 days per week) which together will cover this role.  Each employee would be responsible on their work days.  Collaborating with any other part-time appointee they would ensure the full duties of Head Chef are properly covered throughout the week. Head Chef

2. Project Manager:  Middleton – Paradise Regained

The restoration of the Garden’s Regency landscape is an exciting and ambitious new project at the National Botanic Garden of Wales supported by a substantial Heritage Lottery Fund grant. It involves a flagship scheme that will reveal the story of the Garden’s previously unknown links with the East India Company, how the Company shaped the landscape of this part of Wales and the role that Welsh inhabitants had in shaping the wider British Empire. The Project Manager will be responsible, in close co-ordination with a senior and experienced supporting team, for successful delivery of the project, ensuring the rigorous standards, outcomes and outputs specified under the terms and conditions of the funding are fully met. This appointment for the Development (phase 1) of the project will be up to 30 June 2016. Extension of the appointment to Delivery (phase 2) will be contingent on securing funding based on achievements and findings of the Development phase and a further application to HLF. Project Manager – Job description

3. Heritage Co-ordinator: Middleton – Paradise Regained

The Heritage Co-ordinator will be responsible, in close co-ordination with a senior and experienced supporting team, for successful delivery of the project, ensuring the rigorous standards, outcomes and outputs specified under the terms and conditions of the funding are fully met. This appointment for the Development (phase 1) of the project will be up to 30 June 2016. Extension of the appointment to Delivery (phase 2) will be contingent on securing funding based on achievements and findings of the Development phase and a further application to HLF. Heritage Co-ordinator – Job description

4. Volunteer/Learning/Outreach Officer:  Middleton – Paradise Regained

As Volunteer/Learning/Outreach Officer (part-time 80% fte) you will be an important member of the Project Management Team with specific responsibility for ensuring the heritage engagement, participation and learning outcomes of the project are successful and fully met. This will bring you into contact with diverse groups, individuals, stakeholders, and organisations both locally and nationally. Wide participant engagement is an important requirement of this project, and the opportunities for skills development are expected to be extremely varied ranging from highly practical, outdoor work to professional-level archival research and data analysis, as well as public engagement and guiding across the Garden site. This is therefore a stimulating role which will have an influence on local and national heritage and the success of the project. Volunteer Learning Outreach Officer – Job description

5. Project Administrator: Middleton – Paradise Regained

As Project Administrator you will be responsible for wide-ranging office-based support for a small and busy team, working to tight deadlines. Your role will include acting as focus for project communication, gathering and recording data, co-ordinating information, and organising meetings. It will bring you into contact with others inside and outside the organisation and involve you actively as a hands-on and important part of the overall project team. This is a pivotal role with real opportunity to contribute and make a difference to a major landscape project. Project Administrator Support – Job description

6. Teachers – we need Welsh speaking primary and secondary science teachers to support our full time Education Department team. You will receive training for a variety of our taught programs and if suitable, you will be paid £10 per hour. You need to be relatively fit and love the outdoors.The amount of work depends on the the level of demand for our taught programs. If you’re interested, send us a CV to kay.bailey@gardenofwales.org.uk or give Kay a ring on 01558 667150. If you join our Facebook page, you’ll get to hear about new vacancies when they first come up.

1. Prif Gogydd – llawn – amser (ceisiadau rhan – amser hefyd yn ystyried gweler isod )

Byddwch yn ddibynadwy a dibynadwy â safonau ardderchog o gyflwyno bwyd ac ansawdd a sgiliau rheoli costau masnachol craff . Bydd eich gallu i godi safonau yn barhaus ac yn sicrhau lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid gyda’r gwasanaeth arlwyo yn bwysig . Yn naturiol rhywun sydd wedi’i drefnu’n dda ac yn hyblyg , byddwch yn dda am flaenoriaethau jyglo tra byddant yn aros yn ddigynnwrf o dan bwysau , a bydd yn ffynnu mewn amgylchedd prysur . Gyda sgiliau pobl sydd wedi’u datblygu’n dda , byddwch yn barod i gymryd cyfrifoldeb ac arwain hyfforddiant proffesiynol a datblygu staff yn y gegin . Bydd cyfrifoldebau craidd hefyd yn cynnwys sicrhau lefelau uchel o reolaeth hylendid , ac iechyd a diogelwch . Fel arfer, bydd yn ofynnol i chi weithio 8:00-16:00 ar unrhyw pump allan o saith niwrnod , yn ôl yr angen er mwyn sicrhau gorchudd tîm. Mae’n rhaid i chi fod ar gael i penwythnosau , Gwyliau Banc , mae rhai nosweithiau a digwyddiadau arbennig yn gweithio . Mae’r Ardd yn fodlon ystyried gwneud nifer o benodiadau rhan amser ( o leiaf 3 diwrnod yr wythnos ) a fydd gyda’i gilydd yn cwmpasu rôl hon . Byddai pob gweithiwr yn gyfrifol am eu diwrnod o waith . Cydweithredu gydag unrhyw benodai rhan amser arall y byddent yn sicrhau bod y dyletswyddau llawn y Prif Gogydd yn cael eu cynnwys yn briodol drwy gydol yr wythnos . Prif Gogydd 

2. Rheolwr Prosiect: Middleton – Adfer Gwynfa

Mae adfer tirlun Rhaglywiaethol yr Ardd yn brosiect newydd cyffrous ac uchelgeisiol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n cael ei gefnogi gan gymhorthdal sylweddol oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Lotri. Mae’n cynnwys cynllun amlwg sy’n datgelu cysylltiadau baenorol yr Ardd â Chwmni India’r Dwyrain nad oedd yn hysbys i bawb, sut y dylanwadodd y Cwmni ar dirwedd y rhan hon o Gymru, a chyfraniad trigolion Cymru i ffurfio Ymherodraeth ehangach Prydain. Fel Rheolwr y Prosiect, byddwch chi’n gyfrifol am gyflawni’r prosiect yn llwyddiannus, mewn cydweithrediad agos ag uwch aelodau profiadol o’ch tîm cefnogol, gan sicrhau bod safonau llym, canlyniadau a chynnyrch a nodir o dan amodau a thermau’r prosiect, yn cael eu cyfarfod yn llawn. Bydd yr apwyntaid ar gyfer Rhan Gychwynnol (Rhan 1) y prosiect yn para tan Fehefin 30, 2016. Bydd ymestyn y swydd tan Ran Ddarparu (Rhan 2) y prosiect yn ddibynnol ar sicrhau cyllid yn seiliedig ar gyflawniadau, ar ganlyniadau’r Rhan Gychwynnol, a chais pellach i’r Gronfa Dreftadaeth y Lotri. Rheolwr Prosiect

3. Cydlynydd Treftadaeth: Middleton – Adfer Gwynfa

Bydd Rheolwr y Prosiect yn gyfrifol am gyflawni’r prosiect yn llwyddiannus, mewn cydweithrediad agos ag uwch aelodau profiadol o’ch tîm cefnogol, gan sicrhau bod safonau llym, canlyniadau a chynnyrch a nodir o dan amodau a thermau’r prosiect, yn cael eu cyfarfod yn llawn. Bydd yr apwyntaid ar gyfer Rhan Gychwynnol (Rhan 1) y prosiect yn para tan Fehefin 30, 2016. Bydd ymestyn y swydd tan Ran Ddarparu (Rhan 2) y prosiect yn ddibynnol ar sicrhau cyllid yn seiliedig ar gyflawniadau, ar ganlyniadau’r Rhan Gychwynnol, a chais pellach i Gronfa Dreftadaeth y Lotri.Cydlynydd Treftadaeth

4. Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysg: Middleton – Adfer Gwynfa

Fel Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysg (rhan-amser 80%), byddwch yn aelod pwysig o Dîm Rheoli’r Prosiect, gyda chyfrifoldeb arbennig am sicrhau bod canlyniadau dysgu a chyfranogiad y prosiect yn llwyddiannaus ac yn cael eu cyrraedd yn llawn. Daw hyn â chi mewn cysylltiad â grwpiau, unigolion a rhanddeiliaid amrywiol, a mudiadau lleol a chenedlaethol. Mae ymrwymiad ac ymgyfranogi eang yn bwysig i’r prosiect, a disgwylir i’r cyfleoedd i ddatblygu sgiliau fod yn amrywiol iawn, o waith allanol, ymarferol, i waith ymchwil archifol a dadansoddi gwybodaeth ar lefel broffesiynol, ynghyd ag ymrwymo’r cyhoedd a’u harwain ar draws safle’r Ardd. Mae hon felly yn swydd gyffrous, sy’n debyg o ddylanwadu ar dreftadaeth lleol a chenedlaethol ac ar lwyddiant y prosiect ei hun. Swyddog Estyn Allan/Gwirfoddoli/Addysgelsh

5. Gweinyddwr Prosiect: Middleton – Adfer Gwynfa

Fel Gweinyddydd, byddwch yn gyfrifol am gefnogaeth swyddfa amrywiol iawn i dîm bychan prysur, sy’n gweithio i amserlenni llym. Bydd eich swydd yn golygu gweithredu fel ffocws ar gyfer cyfathrebu yn y prosiect, casglu a chofnodi gwybodaeth, cydlynu gwybodaeth, a threfnu cyfarfodydd. Daw hyn â chi mewn cysylltiad ag eraill y tu fewn a thu allan i’r mudiad, a byddwch yn gweithio’n weithredol fel aelod pwysig ac ymarferol o dîm y prosiect cyfan. unigolion a rhanddeiliaid amrywiol, a mudiadau lleol a chenedlaethol. Mae hon felly yn swydd ganolog, fydd yn rhoi’r cyfle ichi i gyfrannu at, ac i wneud gwahaniaeth i brosiect tirwedd pwysig iawn. Gweinyddwr Prosiect