Project Manager: Middleton – Paradise Regained

The restoration of the Garden’s Regency landscape is an exciting and ambitious project at the National Botanic Garden of Wales supported by a substantial Heritage Lottery Fund grant.

This is a complex, high-profile, project involving an integrated portfolio of archaeology, engineering, and landscape heritage works, delivering a range of heritage outcomes for visitors, communities, volunteers and learners. Funding has been awarded for an initial Development phase to June 2016, on the basis of which, if successful, a further Delivery phase (42 months) would follow.
The Project Manager will be responsible, in close co-ordination with a senior and experienced supporting team, for successful delivery of the project, ensuring the rigorous standards, outcomes and outputs specified under the terms and conditions of the funding are fully met.This appointment for the Development (phase 1) of the project will be up to 30th June 2016. Extension of the appointment to Delivery (phase 2) is expected, but contingent on securing funding based on achievements and findings of the Development phase and a further application to HLF.

Rheolwr Prosiect: Middleton – Adfer Gwynfa

Mae adfer tirlun Rhaglywiaethol yr Ardd yn brosiect newydd cyffrous ac uchelgeisiol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n cael ei gefnogi gan gymhorthdal sylweddol oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Lotri.

Mae hwn yn brosiect cymhleth, uchel ei broffil, sy’n cynnwys portffolio integredig o archaeoleg, peirianneg, a gwaith tirwedd treftadaeth, sy’n debyg o ddod ag amrywiaeth o ganlyniadau’n ymwneud â threftadaeth ar gyfer ymwelwyr, cymunedau, gwirfoddolwyr a dysgwyr. Cyllidwyd rhan gychwynnol Datblygu’r prosiect i Fehefin 2016 yn barod, ac ar sail llwyddiant y rhan hon, fe’i dilynir gan Ran Ddarparu’r prosiect (42 mis).

Fel Rheolwr y Prosiect, byddwch chi’n gyfrifol am gyflawni’r prosiect yn llwyddiannus, mewn cydweithrediad agos ag uwch aelodau profiadol o’ch tîm cefnogol, gan sicrhau bod safonau llym, canlyniadau a chynnyrch a nodir o dan amodau a thermau’r prosiect, yn cael eu cyfarfod yn llawn. Bydd yr apwyntaid ar gyfer Rhan Gychwynnol (Rhan 1) y prosiect yn para tan Fehefin 30, 2016. Bydd ymestyn y swydd tan Ran Ddarparu’r (Rhan 2) prosiect yn ddisgwyliedig, ond yn ddibynnol ar sicrhau cyllid yn seiliedig ar gyflawniadau, ar ganlyniadau’r Rhan Gychwynnol, a chais pellach i Gronfa Dreftadaeth y Lotri.

Athrawon

Mae angen athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n siarad Cymraeg er mwyn cefnogi ein tîm llawn amser yn ein Hadran Addysg. Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn amrywiaeth o raglenni dysgu, ac os fyddwch chi’n addas cewch eich talu £10 yr awr.

Rhaid ichi fod yn weddol heini ac yn hoffi gweithio yn yr awyr agored. B ydd maint y gwaith yn dibynnu ar lefel y gofyn am ein rhaglenni dysgu. Os oes diddordeb gennych, anfonwch eich CV at kay.bailey@gardenofwales.org.uk, neu rhowch alwad i Kay ar 01558 667150.  Os ymunwch chi â’n tudalen Facebook, fe ddowch chi i glywed am swyddi gwag unwaith iddyn nhw gael eu cyhoeddi.