During the year, the Garden hosts a series of exclusive Members’ & Volunteers’ coffee mornings; normally held on the third Friday of the month. These events include talks by members of staff to highlight new projects at the Garden or walking tours around the nature reserve to hunt for wild flowers or fungi. There are also trips to other Gardens eg Westonbirt and gardening shows, and talks by guest speakers on a variety of subjects in line with the ethos of the Garden.

Coffee mornings provide an opportunity for members to meet other members, staff and volunteers. It is a very sociable occasion but also one where like- minds and horticultural/environmental interests come together. Do come and join us.

All coffee mornings are ‘bookable’ events. There is a small charge, £2 per head, which includes coffee/tea & biscuits. To reserve a place, members are requested to book in advance by telephoning Jane on: 01558 667118 or email: jane.down@gardenofwales.org.uk

Forthcoming Events 2015

Date Time Venue Event
February 20th 2015   11 am Theatr Botanica Woodland Plants. An illustrated talk by Paul O’Neil, Llwyngarreg – looking at plants for woodland and shady areas.
Friday March 20th 11 am Theatr Botanica Illustrated talk by well known botanist Ray Woods ‘Daffodils, their history and variety’ who has featured on many BBC natural history programmes
Friday 17th April   11 am Theatr Botanica Rob Parry Jones, MSc MIEEM, Conservation Manager with the Wildlife Trust . Illustrated talk about the management and conservation of National Nature Reserves in South & West Wales
15 & 16 May 10 am Cloisters – stableblock courtyard Volunteers & Members Plant Sale
15 May All day Members Day Talks, tours etc at the Botanic Garden for Members only
19 June 11am Theatr Botanica Wildflower Walk around Waun Las with Bruce Langridge
17 July TBC Coach Trip Coach trip to Dyffryn Gardens, Cardiff, and Tredegar House, Newport – TBC
18 September 11 am Theatr Botanica Illustrated talk by Christina Shand, from Dyffryn Fernant, “Between a Bog and a Hard Rock” Making a Garden in North Pembrokeshire. The Garden is one of seven featured in The Great Gardens of West Wales
16 October 11 am Theatr Botanica Fungi Foray with Bruce Langridge
20 November 11 am Theatr Botanica Unfortunately due to illness the talk by Ivor Stokes has had to be cancelled. In his place Laura Jones will give a presentation on this years Bee Pollination Project, followed by a short talk with the Conservation group about the highlights of their year.

 Boreau Coffi Misol i Aelodau a Gwirfoddolwyr Yn ystod y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi i Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir yn arferol ar y trydydd Dydd Gwener yn y mis. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd yn yr Ardd neu dderbyn gwybodaeth am brosiectau cyfredol. Gellir hefyd gwahodd siaradwr gwadd i rai ohonynt, rhywun sy’n arbenigo mewn pwnc sy’n cydweddu ag ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd. Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bws i erddi partneriaethol a sioeau garddio. Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gyfarfod ag aelodau eraill, staff a gwirfoddolwyr. Mae’n achlysur cymdeithasol iawn, ond mae e hefyd yn rhywle lle y gall rhai sydd yn rhannu’r un diddordebau garddwriaethol ac amgylcheddol ddod ynghyd. Mae pob bore coffi yn ddigwyddiad lle y mae’n rhaid llogi’ch lle.   Codir tâl bychan o £2 y pen, sy’n cynnwys te/coffi a bisgedi. Er mwyn llogi’ch lle, gofynnir i aelodau ffonio Jane ar 01558 667118, neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk ymlaen llaw. Digwyddiadau 2015  

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Chwefror 20, , 2015 Theatr Botanica Planhigion y Coetir. Sgwrs ddarluniadol gan Paul O’Neil, Llwyngarreg, – ar blanhigion y coetir a mannau cysgodol.
Dydd Gwener, Mawrth 20, 2015 Theatr Botanica Sgwrs ddarluniadol gan y botanegydd   enwog Ray Woods ‘Cennin Pedr, eu hanes a’u hamrywiaethau’ sydd wedi ymddangos ar nifer o raglenni natur y BBC
Dydd Gwener, Ebrill 17, 2015 11yb Theatr Botanica Rob Parry Jones, Msc MIEEM, Rheolwr Cadwraeth gyda’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt – Sgwrs Ddarluniadol am reolaeth a chadwraeth Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol De a Gorllewin Cymru.
Mai 15 a 16 10yb Y Clawstrau – iard y Cwrt Stablau Gwerthiant Planhigion Aelodau a Gwirfoddolwyr
Mai 15 Drwy’r Dydd Diwrnod Aelodau Sgyrsiau, teithiau cerdded, ac ati, yn yr Ardd Fotaneg i aelodau’n unig.
Mehefin 19 11yb Theatr Botanica Taith Gerdded Blodau Gwylltion o gwmpas Waun Las gyda Bruce Langridge
Gorffennaf 17 I’w gadarnhau Gwibdaith Bws Gerddi Dyffryn – Caerdydd – i’w gadarnhau
Medi 18 11yb Theatr Botanica Sgwrs ddarluniadol gan Christina Shand o Ddyffryn Fernant, “Rhwng y Gors a’r Graig Galed”, Gwneud Gardd yng Ngogledd Sir Benfro.   Mae’r Ardd yn un o saith sydd wedi’u cynnwys yng Ngerddi Mawrion Gorllewin Cymru.
Hydref 16 11yb Theatr Botanica Hela Ffyngau gan Bruce Langridge
Tachwedd 20 11yb Theatr Botanica Planhigion y Coetir. Sgwrs ddarluniadol gan Ivor Stokes, Curadur Emeritws Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru